Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és un concepte globalitzador que forma part dels diferents instruments i tècniques d’organització i de gestió dels centres educatius, destaquem d’altres com: NOFC, Projecte de Convivència, Programació General de Centre, Protocol Franja Migdia i Memòria Anual de Centre.

Línea Metodològica

L’escola ha de ser motivadora dins un ambient alegre i obert a l’exterior, donant importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de continguts. Volem educar persones ben adaptades a la societat.

L’Equip de Coordinació i Orientació Psicopedagògica vetlla perquè la línia metodològica de les Escoles Fàsia, Fàsia Sarrià i Fàsia Eixample, sigui homogènia.

Els nostres equips directius pretenen que tots els professors, personal auxiliar i especialitzat tinguin una visió global de l’Escola, que existeixi una línia d’abordatge compartida per treballar i relacionar-se amb els infants. Les decisions importants es prenen en equip i pensant sempre en el desenvolupament òptim de l’alumne/a.

A grans trets, l’escola pretén que cada nen/a desenvolupi al màxim les seves potencialitats tenint en compte les àrees millor conservades. Així mateix donem els suports necessaris per compensar els seus punts febles.  El nostre estil de treball admet la diversitat de ritmes evolutius i en conseqüència els programes són personalitzats.

Fomentem i cultivem l’adquisició de coneixements pensant en una utilització pràctica, àmpliament connectada entre l’escola i l’entorn, i més endavant, l’estudi postobligatori i el treball. Contemplem una sortida mensual de caràcter cultural i lúdica dins de la programació d’aula. Aprofitem aquestes sortides per afavorir l’autonomia personal, així com el coneixement dels transports i de la ciutat.

Volem que els infants de totes les edats puguin expressar lliurement les seves vivències, inquietuds i desitjos amb una plena convicció de que la seva opinió serà escoltada i respectada pels seus educadors. L’acció tutorial té la funció de disminuir les angoixes i millorar les relacions interpersonals.

Quan l’alumnat requereix un tractament més individualitzat, es proposa una sessió clínica al claustre on hi participa tot l’equip psicopedagògic. S’exposa el cas, l’anamnesi i el seu tractament inicial. L’objectiu d’aquestes sessions és donar resposta a la problemàtica sorgida des de l’experiència de cadascun dels professionals. Sempre es consultaran serveis externs: psiquiatres, neuròlegs, terapeutes, CSMIJ, Unitats de Psiquiatria Infanto-Juvenil dels diferents Hospitals de Barcelona, Serveis Socials, EAIA,…i/o es derivarà el cas si és necessari i no està sent atès a la xarxa pública i/o privada.

Per tal que la nostra línia metodològica sigui coherent i homogènia, necessitem la participació dels pares i mares. Per la qual cosa, l’ECOP desenvoluparà un treball exhaustiu de recolzament a les famílies.

Per tal d’aconseguir una comunicació puntual del dia a dia a l’escola, els infants amb un baix nivell de llenguatge, porten a la cartera una llibreta de comunicació, on les famílies i mestres poden expressar les vivències, activitats i comportaments del nen. Tota aquesta informació s’utilitzarà també per desenvolupar el llenguatge oral i iniciar la narració. La resta d’alumnes porten una agenda escolar, facilitada per l’escola, on a més d’apuntar els deures, s’utilitzarà per comunicar als pares qualsevol fet significatiu succeït tant a l’escola com a casa. A poc a poc, l’alumne/a ha d’aprofitar aquesta línia de treball per responsabilitzar-se totalment dels seus deures.  Així mateix les famílies reben la informació de manera continuada a través del correu electrònic.

Les eines digitals de comunicació (Web, Instagram, Class Dojo, Blogs) ens ajuden a la difusió de les activitats, projectes, sortides que realitzem al llarg del curs.

Estil Psicopedagògic

 • La individualització de cada alumne/a respectant la seva evolució.
 • La globalització: tenim en compte totes les àrees d’influència de l’alumne/a: família, barri, activitats extraescolars, sortides.
 • L’autonomia: intentem que els nostres alumnes adquireixin un nivell òptim d’autonomia personal.
 • Creixement psicològic de l’infant: reforcem en tot moment el “jo” de l’infant per potenciar el seu creixement personal.
 • La formació: treballem les competències que s’especifiquen en el Currículum d’Educació Primària i ESO.
 • El respecte: envers la natura, l’entorn, els companys, els professors, la família … Aquest és un aspecte bàsic per a la convivència.
 • La inclusió: pretenem que els alumnes assoleixin les normes d’educació i autonomia personal que els permeti la inclusió dins la societat així com els coneixements pràctics que els faciliti aquesta integració.
 • L’educació integral: programem amb molta cura les festes, les activitats esportives, culturals, musicals, teatrals, d’esbarjo, sortides d’aprenentatge per la ciutat, excursions, per tal de fer un treball vivencial i significatiu.
 • El diagnòstic: el dictamen de l’EAP, així com la nostra observació i administració de proves psicopedagògiques, ens permet establir el PI (Pla de suport Individualitzat) del nen/a i decidir les directrius bàsiques per a una escolaritat adequada tot seguint una avaluació contínua.
 • L’atenció psicològica:  l’equip de psicòlegs ens permet fer un seguiment psicològic precís de cada nen, que a nivell d’aula resultaria molt dificultós. Així mateix ens permet la coordinació amb les famílies per tal d’establir línees d’actuació conjunta.
 • Confessionalitat laica: des de la nostra ideologia d’escola pluralista, oberta i de respecte a la llibertat de l’individu, creiem que l’escola ha de ser neutral, respectant les creences tant d’alumnes com de professors.
 • La coordinació amb altres especialistes (metges, terapeutes, mestres, psicòlegs, psiquiatres…); amb altres centres, amb associacions; amb institucions (Benestar Social, Ajuntament, Generalitat…). Aquest intercanvi ens sembla de gran importància per aconseguir una línia de treball oberta i adequada a les necessitats dels nostres alumnes.
 • La formació d’alumnes en pràctiques: acollim a alumnes de Formació del Professorat, Psicologia i Pedagogia Terapèutica, Logopèdia, Màsters, Arterapia, Musicoterapia,… que estan ja als darrers cursos d’Universitat. Els alumnes/as en pràctiques ens ajuden a realitzar una educació més individualitzada alhora que adquireixen una pràctica docent. Ens connecten amb les últimes aportacions teòriques vigents.
 • La formació permanent dels professors: Els professionals de les Escoles Fàsia, donen especial importància a la formació continua. Per aquesta raó tots els professionals reben assessoraments psicopedagògics específics a la pròpia escola, així com en altres àmbits (congressos, seminaris, cursos…). Tanmateix els professionals de Fàsia imparteixen cursos i formacions a diferents col·lectius educatius: EAPs, Escoles d’EE, etc. i participen en ponències sempre en la línea de poder formar part de la elit educativa.

El Pla de Formació anual reflecteix les eines de treball per part de l’equip docent, per estar al dia en les diferents especialitats que intervenen en l’Educació Integral del nen/a.

Cal destacar la nostra preocupació i esforç per aconseguir en els nostres alumnes el respecte pels altres i per les seves diferències (físiques, aptitudinals, socioculturals…).

Globalment, l’escola pretén estimular en l’alumne/a, mitjançant les xerrades de grup, l’exemple dels educadors i la línia pedagògica exposada, els valors d’una societat democràtica com són: solidaritat, actitud de diàleg, esperit crític i responsabilitat.

També volem educar individus que, malgrat les seves diferències, es facin respectar i tinguin criteri d’elecció. En definitiva, volem preparar-los per ser membres actius en la societat.

Pel que fa a la seva identitat, la nostra Escola s’adhereix amb:

 • El respecte al pluralisme.
 • Compromís en el conjunt de valors democràtics.
 • El respecte als drets humans.
 • El rebuig a qualsevol tipus de dogmatisme.
 • La defensa de la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar lliurement llurs opinions.
 • La voluntat de no adoctrinament.

Aquest és un aspecte primordial tenint en compte la realitat de la nostra Escola. Des de la nostra experiència, podem afirmar que la intervenció de l’adult serà definitiva per aconseguir el respecte mutu.

El Paper del Psicòleg

La tasca de l’equip de Psicòlegs de les Escoles Fàsia és atendre les diferents necessitats que es detecten en els nostres alumnes dins d’un treball interdisciplinari i d’equip que intenta donar una resposta global a la població atesa a les Escoles Fàsia. Així mateix assessorament a les famílies des d’una vessant global per tal d’unificar criteris d’actuació dins i fora de l’àmbit escolar.

L’atenció des d’un punt de vista clínic, es deriva de la comorbilitat d’un ampli ventall de trastorns mentals i del comportament que presenta el nostre alumnat.

Els alumnes que arriben a la nostra escola són derivats per l’EAP quan consideren que les Escoles Fàsia poden ser el millor recurs per atendre l’alumne/a tant des del punt de vista psicològic com educatiu.

L’atenció a les famílies comença amb una primera visita a l’escola, on els psicòlegs analitzen el motiu de la consulta. Quan la família considera que som la seva opció educativa, es concreta una segona visita on un logopeda valora el nivell acadèmic de l’infant. Tenint en compte la edat cronològica, el nivell educatiu i les seves habilitats socials, l’alumne participarà de les activitats dins el grup-classe més adient a les seves característiques personals.

La següent entrevista amb els pares o tutors, un cop formalitzada la inscripció escolar en el nostre centre, consisteix en la realització de la història clínica. Així mateix realitzem tot el treball amb la xarxa que intervingui en el tractament: contacte amb el psicòleg del CSMIJ, estimulació precoç, psiquiatra, psicòleg privat i especialistes en psicomotricitat i llenguatge, tutors de l’escola anterior, etc.

Els alumnes poden venir diagnosticats des dels Hospitals Infantils, CSMIJs i Gabinets Psicopedagògics privats. En aquest moment es considera important realitzar una diagnosi diferencial basada en l’observació directa individual i a l’aula per tal d’ajustar el seu tractament i assessorar el treball del tutor i el dels especialistes (logopedes, psicomotricistes, informàtics,…).

Els psicòlegs, conjuntament amb els tutors, mantindran entrevistes periòdicament per tal d’avaluar el progrés individual de l’alumne i consensuar pautes d’actuació conjunta.

Elaborem informes psicològics quan les famílies ho sol·liciten (Certificats de Discapacitat, Prestacions de la Llei de Dependència, EVO laboral, Serveis Socials, etc.).

Realitzem tractament psicoterapèutic de forma individual a l’alumne/a i a la seva família si s’escau.

Per tal de millorar la nostra tasca psicològica, periòdicament, una formadora externa, supervisa els casos clínics més complexos. Alhora hi ha un treball coordinat i consensuat amb tots els professionals del centre. Mensualment es realitza una sessió clínica amb els claustres de les dues escoles per abordar les característiques personals de l’alumnat nou i fer seguiment de la resta d’alumnes.

També es realitza un treball d’assessorament a les escoles ordinàries on tenim alumnes en escolaritat compartida. Prioritàriament pel que fa a l’aspecte psicològic d’atenció a l’Infant.

De la mateixa manera es duu a terme una col·laboració mensual amb d’altres professionals d’escoles d’Educació Especial per tal d’unificar criteris. Es tracten temes com els trastorns de conducta, alumnes amb TEA, els aspectes farmacològics, les diferents vessants psicològiques (Psicologia Clínica, Sistèmica, Cognitivo-conductual, …), diferents síndromes, atenció a les famílies, coordinació amb xarxa,… i així ampliar  els nostres coneixements. Tot sovint els psicòlegs del centre han presentat casos clínics per tal d’aportar la seva experiència.

Els psicòlegs de l’escola assessoren l’AMPA de les Escoles Fàsia on juntament amb d’altres professionals imparteixen xerrades de temes d’interès.

 • Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu i les NOFC.
 • Coordinar les actuacions dels titulars d’aula i dels especialistes.
 • Coordinar les tasques dels monitors de menjador i pati.
 • Treballar amb el tutor per a la inclusió d’un alumne a l’aula i la seva promoció posterior.
 • Vetllar per la cohesió del professorat.
 • Preparar les reunions de professors i famílies.
 • Seguiment del procés psicopedagògic dels alumnes.
 • Orientació vocacional per tal de valorar la continuïtat de la formació acadèmica dels nostres alumnes: CFGM (Cicles Formatius de Grau Mig), PFI (Programes de Formació e Inserció) ordinaris i/o adaptats i IFE (Itinerari formatiu específic) tot valorant les seves preferències i les habilitats millors conservades. D’altra banda la orientació laboral protegida: STO (Servei de Teràpia Ocupacional), SOI (Servei d’Orientació e Inserció), CET (Centre Específic de Treball).

A les Escoles Fàsia aquestes funcions les desenvolupen els psicòlegs clínics per tal de prioritzar en tot moment el benestar dels nostres alumnes des d’una vessant preventiva.

El Paper del Tutor

L’educació té per objectiu aconseguir el màxim desenvolupament de les facultats intel·lectuals, físiques i emocionals de les noves generacions i, alhora, adquirir els elements essencials de la cultura humana. Té, per tant, dues dimensions íntimament entrellaçades, la individual i la social, el cultiu de les quals constitueix la base d’una vida satisfactòria i enriquidora.

Atès que els éssers humans no neixen amb el bagatge de coneixements, actituds i valors necessaris per fer una vida personal plena i viure en una societat, cal facilitar al màxim la seva adquisició per mitjà de l’acció educativa. D’aquí deriva la importància de la funció docent, que té com a fita la formació integral de les persones joves com a éssers individuals i socials. L’acompliment d’aquesta tasca conforma una de les professions més necessàries quan un poble vol construir una societat justa, harmònica i estable.

Els claustres de les Escoles Fàsia, estan formats per mestres especialistes en educació especial, pedagogs, psicopedagogs, psicomotricistes, logopedes i psicòlegs. La majoria compta en el seu currículum amb més d’una especialitat.

La tutorització dels alumnes és una de les tasques que ens diferencien d’altres àmbits. Els tutors/es fan un treball individual i de grup, de caire emocional, a la fi el més important. Sovint cal rescatar als nostres alumnes d’una autoestima baixa, d’unes pobres estratègies per superar la frustració i d’unes habilitats socials inadequades. Alhora, requeriran d’un treball específic per treballar l’acceptació del què em passa, qui sóc i com sóc, per poder relativitzar les seves mancances.

Els professionals de l’escola ofereixen l’assessorament que els pares i mares demanen i necessiten, així com pautes d’actuació amb els seus fills per dur a terme un treball en paral·lel dins l’àmbit familiar.

D’altra banda, l’equip educatiu, conjuntament amb l’equip de psicòlegs clínics de les Escoles Fàsia, estableix comunicació permanent amb els diferents serveis externs que tenen relació directa amb els alumnes: Psiquiatres, CSMIJs, CDIAPs, EAIA, Serveis Socials, Centres d’acollida, … per tal de portar a terme un treball conjunt i eficaç, que repercuteix positivament en els alumnes.

Els treballadors de les Escoles Fàsia, donen especial importància a la formació continua. Per aquesta raó tots els professionals reben assessoraments psicopedagògics sobre diverses temàtiques a la pròpia escola, així com en altres àmbits (congressos, seminaris, cursos…).

Educar en la diversitat és educar des de la especialització amb la visió que cada alumne és un ser únic amb un passat, un present i un futur per construir.

Com Treballem

L’objectiu principal de la tasca logopèdica en els nostres centres és el tractament pedagògic de les dificultats i alteracions que presenten els nostres alumnes en la seva parla,  llenguatge oral, escrit i/o en la comunicació.

Les sessions d’intervenció logopèdica es realitzen individualment o en petit grup amb una periodicitat mitja de dues sessions setmanals.

Considerem que en l’evolució de l’individu hi juga un paper fonamental el desenvolupament del llenguatge, vehicle a través del qual es construeix el pensament. Tanmateix, el progrés de les competències comunicatives assegura un millor escenari per poder establir relacions personals satisfactòries dins el marc social al que pertany. Les habilitats lingüístiques que la persona adquireix són el fonament sobre el qual es poden construir els aprenentatges escolars i les relacions socials.

El nostre pla d’actuació parteix de l’avaluació de les diferents dimensions del llenguatge i la comunicació dels alumnes. Entenem que hem d’identificar amb claredat els punts forts de cada individu, aportant suports adients a cada estil d’aprenentatge per poder progressar.

Per a nosaltres, trobar allò que motiva l’alumne significa haver descobert la clau que obre la porta del seu aprenentatge. La nostra feina va encaminada a guiar aquest procés per tal que sigui significatiu i consistent.

Això només és possible definint fites pedagògiques detallades i avaluables. Per tant, descriure amb concreció els objectius i desglossar amb precisió les tasques, ens permet conèixer on es troba l’alumne i cap a on l’hem d’acompanyar. Al mateix temps, especificar els suports i ajudes que han de bastir temporalment el seu procés és fonamental. L’avaluació dels procediments i l’evolució de l’alumne es duu a terme de forma regular i periòdica, el que permet contemplar els canvis necessaris.

En base a la nostra experiència, podem dir que els nostres alumnes sovint han fracassat en l’intent d’aprendre únicament a través de l’assaig i l’error. Considerem que planificar situacions d’aprenentatge dirigides a l’èxit és més eficaç. Per tant, és importantíssim ajustar l’exigència: ni per sota ni massa lluny, proposant un pas endavant segur i consistent que afavoreixi el manteniment de la motivació, l’atenció i, en definitiva, la disponibilitat per l’aprenentatge. Quan l’alumne confia en allò que sap que pot fer sense equivocar-se, és més capaç d’afrontar nous reptes.

A l’hora de dissenyar actuacions pedagògiques dins l’àmbit de la comunicació i el llenguatge contemplem nombroses variables com poden ser la distribució dels espais, l’organització temporal, la confecció i adaptació de materials pedagògics adients i, evidentment, el tipus d’atenció que els alumnes rebran de l’adult.

Considerem que la millor manera d’avançar és dins un marc col·laboratiu que impliqui tots els agents referencials. La nostra pràctica diària inclou habitualment la coordinació directa amb la família, els tutors, educadors i monitors de lleure, amb la guia de l’equip psicopedagògic del centre.

L’assessorament a les famílies i als professionals dels centres ordinaris on assisteixen en règim d’escolaritat compartida els nostres alumnes, les reunions periòdiques amb logopedes, psicòlegs, psiquiatres, terapeutes de conducta, fisioterapeutes, professionals de l’àmbit sanitari com odontòlegs, oftalmòlegs i serveis d’otorinolaringologia així com el feedback que obtenim del personal en pràctiques, voluntaris i altres educadors, és essencial i forma part de la nostra manera de treballar.

Els programes d’intervenció que els logopedes del centre ofereixen als alumnes de les Escoles Fàsia es poden agrupar en quatre grans àrees:

 • Comunicació augmentativa i alternativa: els destinataris d’aquests programes són alumnes amb carències en el seu llenguatge comprensiu i expressiu oral.
 • Desenvolupament de la parla i el llenguatge oral: els destinataris d’aquests programes són alumnes que presenten trastorns de parla i/o llenguatge que precisen millorar la seva articulació i/o les seves aptituds psicolingüístiques.
 • Habilitats comunicatives i socials: els destinataris d’aquests programes presenten necessitats específiques en relació a la millora de les seves competències pragmàtiques a l’hora d’establir interaccions comunicatives dins el seu entorn social.
 • Llenguatge escrit: accés al codi escrit i tractament de dificultats específiques. Els destinataris d’aquests programes són alumnes que mostren greus dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura o bé alteracions que comprometen el seu progrés escolar i personal.

Considerem que els especialistes de les nostres escoles poden compartir i adaptar aquests plans de suport a la realitat educativa ordinària.

El nostre recorregut com a escola i com a professionals ens ha dut a ampliar els nostres coneixements tècnics, així com els nostres recursos personals i materials.

La diversitat de les necessitats de l’alumnat és dinàmica, això ens ha dut a readaptar les estratègies d’intervenció. Al mateix temps, l’experiència i la formació ens han conduït a una major especialització en diferents tipus de trastorns de la comunicació i el llenguatge oral i escrit.

El desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida són finalitats fonamentals de l’educació obligatòria. La matèria d’educació física ha de tenir un paper primordial en el desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats esportives individuals i col·lectives.

Els nois i les noies han de comprendre els beneficis de la pràctica d’activitat física sistemàtica i permanent i han d’adquirir les eines necessàries per organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma. Per assolir aquesta autoregulació és fonamental vincular la pràctica d’activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes, així com, al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

Durant l’etapa de l’adolescència, en què els nois i les noies experimenten grans canvis a nivell corporal, afectiu i social, pren importància la consciència del propi cos i l’acceptació d’un mateix i dels altres. El cos ha de ser entès com a mitjà de comunicació, de creació, interpretació i expressió. Els nois i les noies han de ser capaços d’utilitzar el cos i el seu moviment per expressar sensacions i sentiments davant diferents situacions.

Les activitats de la matèria han de potenciar les actituds i valors propis d’una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l’entorn. El desenvolupament personal esdevé una competència central de la matèria d’Educació física, que s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.

Amb la pràctica esportiva pretenem donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat. La competència en la pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal.

El treball d’equip per a la consecució d’un objectiu comú als esports col·lectius i l’afany de millora als individuals, són aspectes que cal tenir en compte. Evidentment, ha de tenir un caràcter obert a diverses especialitats, amb una participació que no estigui supeditada a les característiques de sexe, nivells d’habilitat o altres criteris de discriminació, i ha de respondre a plantejaments més enllà dels competitius. En conseqüència, cal fomentar l’esperit crític en el tractament d’alguns esports i activitats físiques als mitjans de comunicació i en la societat en general, i valorar els aspectes positius com l’esforç o el treball d’equip.

En les activitats, no s’han de perseguir rendiments esportius ni resultats concrets en proves físiques. S’ha de valorar la millora i esforç individuals, així com la cooperació activa amb el grup, tenint sempre molt present que l’objectiu final de l’educació física és la formació de persones físicament actives, saludables i participatives.

Anem al poliesportiu Claror Marítim amb la finalitat que tots els nostres alumnes desenvolupin l’activitat física, (psicomotricitat, gimnàstica i esport). Així mateix realitzem l’activitat de natació al mateix lloc durant tot el curs escolar. És un complex esportiu que a més de disposar d’uns  espais coberts convencionals, disposen d’accés directe a la platja i unes magnífiques piscines, que faciliten l’objectiu prioritari que perseguim: activitat física per a tots.

Les raons per aquest repte esportiu tan costós són d’índole molt diversa, però destaquem el convenciment absolut de que l’activitat física continuada, regulada, pautada i rigorosa exerceix un gran poder en
el desenvolupament perceptivo-motor dels nens/es en general, i més intensament, en els infants amb necessitats educatives especials. Cal afegir que també ajuda al desenvolupament dels aspectes socials i emocionals, afavorint l’autonomia personal, facilitant el joc competitiu i cooperatiu, el desenvolupament de les relacions humanes, i el que és més important, ajuda a adquirir certes responsabilitats individuals i col·lectives. No es pot negar, per tant, el caràcter terapèutic de l’activitat física.

A més, i al marge de tot allò que directa o indirectament incideix en el caràcter terapèutic de la gimnàstica i de l’esport, s’ha partit d’una evidència que d’alguna manera posa en marxa tota aquesta proposta, i és que tots els nostres alumnes posseeixen una capacitat física a explotar i que ells desconeixen, i volem fer-los creure que són capaços de realitzar moltes i variades activitats físiques a partir del moviment i del joc com a preàmbul de l’esport competitiu que per l’esforç que comporta els apropa a la normalitat.  Un matí a la setmana, un autocar recull als alumnes i professors a les 9h i tornen a l’hora de dinar a les 13h.

L’educació psicomotriu parteix de les vivències corporals, de la descoberta del món i de l’assimilació dels conceptes fonamentals, per tal de poder arribar a l’expressió simbòlica i gràfica. Les bases de la lectura, l’escriptura i el càlcul tenen com a eix fonamental el desenvolupament psicomotor. El nen/a ha de dominar la seva postura, to, gest, coordinació, lateralització, percepció espacial, ritme, etc…, per poder assolir els esmentats aprenentatges.

Les activitats psicomotrius estan presents en la majoria de les accions quotidianes que els nostres alumnes realitzen: desplaçaments, jocs motrius d’esbarjo, higiene personal, alimentació, etc.

Dins d’aquesta disciplina hem de diferenciar dues grans àrees: la psicomotricitat fina i la psicomotricitat grossa.

Començant per la primera, la psicomotricitat fina fa referència a totes aquelles activitats que necessiten precisió i un major nivell de coordinació, és a dir, moviments realitzats per una o més parts del cos.

Dins de psicomotricitat fina trobem: la coordinació viso-manual (domini de la mà, pas previ a l’escriptura); la fonètica (saber desenvolupar correctament la posició de la llengua per aplegar a poder fer els sons per comunicar-nos); la motricitat gestual i la facial (aquells moviments que ens ajudaran a expressar sentiments i emocions).

Paral·lelament es treballa també amb el mètode Le Bon Depart, actualitzat i adaptat a les necessitats dels nostres alumnes. És un mètode àudio-visomotriu, on es combinen tres elements: el ritme musical, la visualització i la reproducció gràfica i la motricitat . L’experiència ens demostra els resultats positius que té l’aplicació d’aquest mètode.

Per altra banda, la psicomotricitat grossa fa referència al control que tenim sobre el nostre cos, especialment en els moviments més globals i amplis, és a dir, aquelles accions que integren la totalitat del cos, coordinant desplaçament, moviments de les diverses extremitats, l’equilibri i tots els sentits (caminar, córrer, rodar, saltar, girar…)

A l’escola treballem la psicomotricitat de diferents formes tenint en compte l’edat i les habilitats de cada alumne/a.

Amb els alumnes de primària utilitzem el joc com a fil conductor de les activitats psicomotrius. Els alumnes més grans treballen la psicomotricitat des d’aspectes com la dramatització i l’escenificació d’obres teatrals o petits contes i balls en grup, desenvolupant coreografies i després representant-les en públic.

El grup de psicomotricistes de l’escola també col·labora amb diferents entitats i grups de treball per tal d’investigar tècniques i estratègies d’actuació, intercanviant experiències que ajuden en la nostra intervenció amb els alumnes.

Immersos en una societat com l’actual, en que els estímuls visuals i les manifestacions artístiques adquireixen un paper predominat, tant en la vida individual com en la col·lectiva, es fa necessària una major conscienciació de la transcendència que aquestes manifestacions exerceixen sobre els nostres alumnes.

Mitjançant l’educació visual i plàstica, l’escola Fàsia pretén treballar de manera transversal un mitjà de comunicació en el que qualsevol alumne pot manifestar tots els seus coneixements, experiències i emocions, fomentant doncs, la sensibilitat visual i creativa.

Atenent a la nostra preocupació per preservar les capacitats millor conservades dels nostres alumnes, l’objectiu fonamental és el de potenciar al màxim el domini manipulatiu, ja que serà bàsic pel seu futur desenvolupament dins del món laboral.

A través de l’experimentació amb diversos materials i eines, s’intenten portar a terme diferents tipus d’activitats mitjançant les quals els alumnes integrin nous coneixements. Així mateix utilitzarem els elements bàsics del llenguatge visual i plàstic per la creació de produccions artístiques multidisciplinàries.

L’educació artística és un dels recursos utilitzats per a la motivació dels nostres alumnes, no només en el seu propi àmbit, sinó també en l’estimulació del llenguatge en general.

William Congrebe, dramaturg anglès del segle XVII, va dir una frase famosa: “La música té els encants necessaris per apaivagar un cor enfurismat”.

Al llarg dels anys, s’ha demostrat que la música és una eina essencial pel desenvolupament integral de la persona. En realitat és difícil imaginar-se la vida sense el so estimulant o relaxant, engrescador, vital, melangiós, preciós… d’una melodia.

A les escoles Fàsia treballem la Música des de moltes besants diferents: Assistim a concerts en directe, fem audicions dels autors clàssics, duem a terme projectes amb l’escola Municipal de Música de l’Eixample, fem el taller de Creació Musical amb una mestra de música de l’escola Aula 7, assagem quinzenalment  amb la Coral de l’escola,…..

Des de les edats primerenques es treballa el concepte “ritme” per tal que els nostres alumnes puguin copsar ritmes sonors, donar-los moviment, coordinar-los i aconseguir una prosòdia correcta tant en lectura com en escriptura. Sovint treballem les assignatures de forma interdisciplinar, relacionant-les entre si. Per exemple: en els nivells elementals, la música, amb Naturals i Socials (les estacions de l’any amb els fruits corresponents i amb Vivaldi…); a la vegada que van aprenent els sons dels instruments i la seva correspondència amb fets i sorolls de la vida quotidiana.

En els nivells més avançats es proposa la realització d’una recerca d’informació complementària dels compositors així com de les seves obres. Aquesta recerca pot dur els alumnes a l’estudi d’una època, les seves característiques i situació en un context musical, històric i geogràfic, a la discriminació i reconeixement dels diferents instruments que hi participen, etc. Iniciem els nostres alumnes en el coneixement de tot tipus de música: clàssica, contemporània, òpera, jazz, nadales, típica…, oferint-los uns repertoris escollits acuradament per a cada nivell, atenent també a les seves preferències.  Com es pot veure, a l’Escola Fàsia entenem i utilitzem la música no només com a instrument de plaer sinó també com a element tant important com qualsevol altre dels que componen el currículum escolar i la formació de la persona.

La tecnologia ha tingut sempre un paper destacat al nostre projecte educatiu de centre i ha format part del dia a dia dels nostres alumnes. Incloent, des de fa molts anys, a la nostra plantilla, un mestre TIC amb formació específica en Informàtica.

El curs 11-12 els nostres centres es van replantejar l’ús de la tecnologia a les aules. L’arribada de la tecnologia tàctil i els dispositius mòbils ens va fer pensar que podria ser un punt d’inflexió a l’atenció educativa del nostre alumnat.

Un equip format per diferents professionals del centre: logopedes, mestres d’aula i mestra TIC, van començar a investigar sobre aquesta tecnologia emergent. Primer, es van centrar en l’oferta de dispositius existents en aquell moment al mercat, testejant la qualitat tàctil, la interfície, l’accessibilitat, etc. Posteriorment, van profunditzar en la varietat d’aplicacions educatives i van començar a fer una primera selecció, triant les més adients i específiques per les diferents diversitats funcionals. La oferta formativa en aquest àmbit era mínima i vam optar per un treball autodidacta i d’implementació interna de centre.

Considerem que les noves tecnologies són actualment una eina essencial i imprescindible per treballar amb els alumnes amb diversitat funcional ja que respecten els ritmes d’aprenentatge, capacitats i habilitats. Afavoreixen l’autonomia, la comunicació i la creativitat. Fomenten la participació i la inclusió escolar-social.

El programa d’adaptació tecnològica de centre es divideix en dues àrees de treball com són: l’aprenentatge amb l’ús de dispositius mòbils i la programació i la robòtica. Ambdues permeten la millora integral de l’atenció educativa a nivell competencial dels alumnes amb NEE.

Els dispositius mòbils, en concret, són eines amb un fort poder motivador, ens permeten configurar l’accessibilitat i personalitzar al màxim el contingut educatiu, possibilitant la normalització del nostre alumnat. Per una altra banda, la Robòtica educativa ens permet treballar aspectes tan importants per a nosaltres com l’atenció, la seqüenciació, l’autoestima i el control de la frustració.

Quan iniciem un nou curs escolar, fem una primera avaluació de cada nen/aula, per decidir de quina manera farem servir la tecnologia. Intentem aconseguir l’equilibri perfecte entre paper i dispositius per assolir així una millora substancial en els seus aprenentatges, tenint en compte diversos factors com l’edat, l’autonomia, els seus interessos, el seu futur, etc.

Fem servir els dispositius mòbils a totes les etapes educatives i a totes les àrees curriculars. Els utilitzem per ampliar o reforçar conceptes, crear material, comunicar-nos, millorar la capacitat de treball individual i independent, aprofitant l’autonomia que ens dóna el dispositiu.

Per implementar de manera òptima el projecte tecnològic i basat en la nostra experiència, és important mostrar a les famílies les possibilitats del treball amb les tauletes i amb robots educatius. També és necessari establir una normativa entenedora respecte a l’ús i al manteniment dels dispositius. Configurar una comissió permanent que faci una recerca continua a la xarxa per estar al dia sobre les novetats tecnològiques (noves apps, robots, programari, formació específica, etc.), tanmateix que controli les aplicacions instal·lades als dispositius de l’escola i els personals de cada alumne, adaptant cada aplicació al seu nivell i personalitzant-les al màxim. El treball amb dispositius portables propis ens permet continuar la feina de l’escola a casa, teràpies i escoles ordinàries (escolaritat compartida).

Les habilitats adaptatives constitueixen un dels eixos fonamentals per al correcte desenvolupament integral de la persona.

En aquest sentit, l’educació emocional, personal i social, és un procés educatiu, continu i permanent que pretén potenciar el creixement emocional com a complement indispensable per a la millora dels processos cognitius, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral.

És per això que a la nostra escola es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions, a fi de capacitar a l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això amb la finalitat d’augmentar el benestar personal i social.

Des de les escoles Fàsia creiem fermament que el treball emocional ha de ser present al llarg de tot el currículum acadèmic i en la formació permanent al llarg de tota la vida, ja que la nostra experiència educativa ha fet palesa l’estreta relació existent entre habilitats socials, autoestima positiva i aprenentatges significatius.

Per consegüent, el nostre equip de professionals treballa amb el conjunt d’àmbits de desenvolupament de la persona (personal, familiar i escolar).

És per això que en aquest horari es presenten propostes lúdiques adaptades a les necessitats dels grups i que tenen com a finalitat prioritària crear espais propicis per al desenvolupament de les relacions entre els alumnes.

Els programes d’intervenció que l’equip psicopedagògic de l’escola, juntament amb la resta de professionals, ofereix als alumnes, es divideixen principalment en 5 blocs d’habilitats adaptatives interrelacionades.

 1. Habilitats adaptatives: es refereix a la capacitat de les persones per adequar-se al context i esdevenir les actuacions oportunes en funció de la situació i/o els interlocutors als que s’enfronten. Aquestes habilitats constitueixen un constructe molt ampli de competències que recullen des dels nivells més bàsics (com la salutació o l’acomiadament), passant per l’acceptació de les normes en entorns quotidians, fins a habilitats més elaborades que requereixen d’un nivell alt d’abstracció (com les relacions en grup o el joc)
 2. Emocions: el reconeixement i/o control de les emocions pròpies així com la identificació dels estats emocionals de la resta (Tª de la Ment) esdevé un pas indispensable per a la correcta comprensió del mon. Per aquesta raó “l’alfabetització emocional” dels alumnes con NEE serà indispensable per ajudar-los a comprendre allò que succeeix al seu voltant, comprendre’l i gestionar-ho de la millor manera possible.
 3. Habilitats de comunicació: es tracta de dotar als alumnes de les competències necessàries per adquirir destresa i fluïdesa davant les diferents situacions comunicatives a les que s’enfronten a la seva vida quotidiana, sempre amb l’objectiu d’enriquir d’experiències socials positives el dia a dia dels nostres alumnes.
 4. Habilitats comunicatives a les xarxes socials: donat la importància de les tecnologies a la societat actual, a la nostra escola es dona especial importància al treball de les xarxes socials i, més concretament, de la identitat digital, ja que es tracta d’un tipus de comunicació on es posen en joc habilitats complexes, i on els nostres alumnes troben grans dificultats (comprensió del context i el llenguatge digital, repercussions de les actuacions portades a terme a les xarxes, comprensió dels diferents perills associats, etc.).
 5. Autonomia: aquest bloc engloba totes aquelles habilitats relacionades amb la cura, la higiene, la mobilitat i la seguretat personal on l’objectiu principal és fer conscients als alumnes de la importància d’aquests constructes per conviure en societat i per ser progressivament més autosuficients.

Cal destacar però, que encara que es realitzen projectes i intervencions concretes, aquestes habilitats es treballen de manera continuada al llarg de tota la jornada escolar i amb les famílies, gràcies a l’equip de professionals que es coordinen i supervisen per tal de prevenir i anticipar possibles situacions de risc.

Un tema important en el desenvolupament del nen és el joc com a factor central d’aprenentatge i alhora generador de l’adaptació social. El joc ens ajuda a profunditzar en la personalitat de cada nen i apropar-nos una mica més a desxifrar i millorar el seu desenvolupament.

El joc simbòlic ocupa un lloc privilegiat en les etapes primerenques perquè els nens puguin entendre el món dels adults, les relacions que estableixen els adults entre ells i les relacions d’aquests nens i amb el medi. Aquest tipus de joc pretén que el nen reprodueixi situacions de la vida quotidiana (cuineta, metges, botiguers, perruqueria, pares i mares,…), per tal que sigui capaç d’organitzar els seus coneixements vers el món i les relacions amb els altres, a la vegada que l’ajuda a desenvolupar el seu llenguatge oral.

En els diferents cicles de l’etapa de primària  hem de destacar el joc dirigit pels educadors on el nen ha de complir determinades regles o normes i aprendre a respectar-les (pica paret, l’aranya, el mocador, …). Tots aquests jocs ajuden a la socialització i la integració del nen en grup-classe. També s’introdueixen en aquesta etapa jocs de taula senzills (dòmino, encaixos,…) per tal que el nen comenci a familiaritzar-se amb aquest tipus de joc.

Així mateix s’introdueixen jocs de taula (dòmino, memòries,.) que treballen aspectes com la memòria, nocions espacials, temporals i numèriques, i el respecte per les normes i pels altres companys. En funció de l’edat del nen hi haurà més grau d’exigència de les normes. El joc és imprescindible pel nen/a, ja que a través d’ell aquest serà capaç d’establir relacions significatives amb els objectes i els altres, alhora que desenvolupa la seva motricitat i el seu llenguatge de manera més lúdica.

A l’escola Fàsia donem especial importància a la franja del migdia i, per aquesta raó, disposem del nostre propi equip de monitors de menjador i pati, minuciosament escollit per la direcció de l’escola. Dintre del nostre equip conflueixen professionals amb formacions properes a la nostra realitat educativa per tal de donar respostes ajustades a les demandes i necessitats dels nostres alumnes durant la franja del migdia. Tanmateix es realitzen coordinacions mensuals de l’equip de monitors, juntament amb un component de l’equip psicopedagògic, amb l’objectiu de posar en comú les tasques, l’organització i les diferents intervencions portades a terme segons les necessitats individuals de cadascun dels nostres alumnes. Per tant, l’equip de monitors està informat en tot moment, de les actuacions portades a terme al conjunt de l’escola i realitza un acompanyament terapèutic i preventiu, així com un feedback diari amb els diferents tutors i una reunió mensual amb el coordinador per tal de coordinar-se, realitzar seguiment i informar dels esdeveniments produïts en aquesta franja.

Destaquem el disseny dels grups i les tasques que es desenvolupen a la franja del migdia, ja que es tracta d’un espai on l’escola posa especial atenció i cura per la quantitat d’oportunitats de relació que es propicien en aquest context.

A les Escoles Fàsia considerem les sortides com quelcom molt important, doncs creiem en un aprenentatge vivencial i què millor manera d’aconseguir-ho que a través d’activitats lúdiques i culturals.
Els nostres objectius són: conèixer l’entorn que ens envolta (el comerç, els oficis, …), seguir les normes socials bàsiques (no cridar pel carrer, no córrer, no empentar,…) i les normes de seguretat vial (no creuar en vermell, travessar pels llocs adients,…) així com constatar de manera real i pràctica tot allò que aprenen a classe.

Les sortides es planifiquen a l’inici de curs i estan relacionades amb la programació d’aula. El calendari de sortides es transmet i es comenta a les famílies el dia de la reunió de pares d’inici de curs. El caràcter de les sortides, donada la importància pel correcte assoliment dels continguts del currículum, és de caràcter obligatori i queden reflectides en el Projecte Educatiu de l’escola (Programació General de Centre).

De caràcter especial, es realitza una sortida conjunta a l’inici de curs de totes les aules per millorar el sentiment de grup i companyerisme entre tots els components de l’escola i impulsar la relació social dels alumnes de nova incorporació.

Els més petits surten un cop per setmana; aquestes sortides estan emmarcades dins la nostra preocupació constant d’integració dels nostres alumnes en el món que ens envolta, coneixement del barri, serveis que ofereix, etc. Així mateix, es realitzen sortides mensuals com audicions, teatre, titelles, museus, etc.

Realitzem sortides de proximitat per treballar l’autonomia personal amb aquells alumnes que necessiten un suport individual.

Tots els alumnes realitzen sortides mensualment. Les sortides poden ser de tot un matí, a la tarda o d’un dia sencer.

S’intenta aprofitar al màxim les diferents sortides que organitza l’Ajuntament de Barcelona per la seva gratuïtat i diversitat. Un cop s’han decidit les sortides més adients, hi haurà un treball transversal per tal de conèixer els transports urbans, buscar el recorregut més adient, calcular el cost de la sortida, etc., per afavorir els hàbits d’autonomia dels nostres alumnes.

Etapes Educatives

Cal destacar l’educació primària, com una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i les nenes. Aquesta etapa educativa és el marc idoni per adquirir les competències bàsiques i  posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat i la participació.

Correspon al mestre i a la mestra orientar, acompanyar, estimular e impulsar l’hàbit de descoberta. Per això serà fonamental, a més dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge, una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l’alumnat.

En aquesta etapa és fonamental que els continguts de les diferents àrees es desenvolupin tenint en compte la funcionalitat i el caràcter vivencial dels aprenentatges, la seva vinculació amb l’entorn mediat i immediat, la participació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge i la permanent adequació a les necessitats educatives dels infants. Per la manera com l’alumnat d’educació primària accedeix al coneixement, es fa necessària una visió global dels continguts de les diferents àrees, de manera que les competències bàsiques adquireixen un paper rellevant.

L’acció educativa respectarà els principis bàsics següents: tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat i adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges. Seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens i les nenes aprenguin, així com, potenciar que l’activitat de classe flueixi de forma que cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que sap. Per plantejar els dubtes, per elaborar el coneixement, i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís. Posar els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació.

L’etapa de Primària que realitzem a la nostra escola està dirigida a nois i noies de 6 a 12/13 anys que mostren dificultats d’aprenentatge, ja sigui perquè el seu ritme evolutiu és més lent i/o bé perquè les seves pautes de conducta no són les adequades.

Què oferim?

 • Un ritme de treball que respecti el propi de cada alumne i que parteixi dels coneixements bàsics que posseeix cadascú.
 • Una atenció individualitzada tant a nivell escolar com psicològica (coordinació en xarxa amb els diferents especialistes implicats).

Com ho fem?

 • Grups-classe reduïts, 4/6 alumnes per tutor.
 • Agrupem als alumnes en funció de les seves capacitats, edat cronològica i relacions socials. Intentem fer els grups homogenis, per tal que puguin seguir un ritme adequat a les seves possibilitats.
 • La presència de dos titulars per grup-classe amb l’ajut d’estudiants en pràctiques de diferents graus (pedagogia, formació del professorat, treball social, màsters) permeten una atenció més individualitzada i el desdoblament en grups encara més reduïts.
 • Atenció psicològica (si escau) individual dins l’horari escolar per part del grup de psicòlegs de l’escola.
 • Més dedicació a les àrees instrumentals que formen: llengua i matemàtiques, ja que les considerem la base de la resta d’aprenentatges.
 • Sortides mensuals a teatres, museus, exposicions, tallers, natura,…, relacionades amb els continguts treballats.
 • Convivències escolars a la neu (hivern) i a la natura (estiu).
 • Realització de tallers (activitats complementàries) que es treballen durant un trimestre o durant tot el curs.
 • Participació en campanyes solidàries.

 

L´ESO que realitzem a la nostra escola està dirigida a nois i noies de 12-14/16-18 anys que mostren dificultats d’aprenentatge, ja sigui perquè el seu ritme evolutiu és més lent o bé perquè les seves pautes de conducta no són les adequades.

Volem que els nostres alumnes aprenguin els coneixements i adquireixin els hàbits necessaris i bàsics per a tot tipus d’aprenentatge posterior, transmetent-los valors com l’esforç, la solidaritat, la tolerància i el respecte, tant a les persones com a l’entorn que els envolta.

Els continguts acadèmics es treballen des d’una vessant significativa i vivencial , complimentats amb d’altres tipus d’activitats prioritàries per a l’accés a l’autonomia personal i, per tant, a la vida adulta.

Què oferim?

 • Un ritme de treball que respecti el propi de cada alumne i que parteixi dels coneixements bàsics que posseeix cadascú.
 • Una atenció individualitzada tant a nivell escolar com psicològica (amb entrevistes periòdiques amb tutors i també amb metges o psicòlegs si es dóna el cas).
 • Una continuïtat en els seus estudis i en la seva evolució psicològica, personal i social, tot tenint sempre present una visió del seu futur laboral i/o acadèmic.
 • La possibilitat d’allargar la seva escolaritat obligatòria fins als 18/19 anys.
 • La possibilitat d’obtenir el títol de Graduat en ESO si aconsegueix assolir les competències bàsiques i amb vist i plau de la Inspecció d’educació.

Com ho fem?

 • Grups-classe reduïts, màxim 12 alumnes, amb dos tutors.
 • Agrupaments flexibles: agrupem als alumnes en funció de les seves capacitats reals en cada àrea curricular i també en funció del seu punt de partida quan arriben a l’escola. D’aquesta manera no es creen llacunes de coneixement i cadascú es troba dins un grup el més homogeni possible, podent seguir un ritme adequat a les seves possibilitats.
 • La presència de dos titulars per grup-classe amb ajut d’estudiants en pràctiques de diferents carreres (pedagogia, formació del professorat, psicologia, màsters) permeten una atenció més individualitzada i el desdoblament en grups flexibles.
 • Atenció psicològica (si escau) individual dins l’horari escolar per part del psicòleg de l’escola.
 • Més dedicació a les àrees instrumentals: llengua i matemàtiques, ja que les considerem la base de la resta d’aprenentatges.
 • Introducció de crèdits de reforç en funció de les necessitats reals del grup/classe o dels possibles subgrups que es poden derivar.
 • Realització de crèdits variables (activitats complementàries) que es treballen durant un trimestre o durant tot el curs. D’aquesta manera poden accedir a aspectes específics de diferents àrees curriculars que d’altra banda no s’analitzen tan a fons. Aquesta manera de treballar-los, a més, permet un major aprofitament, ja que es fan grups d’alumnes de diferents classes amb especialistes del tema: Dansa, Audiovisuals, Arterapia, Ipads, Jocs Cooperatius, Jardineria, Habilitats Socials, entre d’altres.
 • Sortides mensuals a teatres, museus, exposicions, tallers, natura,…, en funció dels temes treballats.
 • Convivències escolars a la neu (hivern) i a la natura (estiu).
 • Participació en campanyes solidàries.

Un cop finalitzada l’etapa a les aules d’ESO ens plantegem quines sortides són les més adients per a cada alumne/a, tenint en compte les seves àrees millor conservades, habilitats, aficions, grau de disminució, opinió dels pares, el lloc on viu, l’evolució escolar, etc.

Durant l’últim any d’escolarització a l’aula d’ESO les entrevistes que es duen a terme amb els pares, tenen com a objectiu primordial informar-los de les diferents sortides i dels passos burocràtics que cal realitzar  per la continuïtat dels seus estudis formatius i/o per la formació laboral dels seus fills/es.

Els psicòlegs de la nostra escola visiten personalment els diferents centres per poder donar la màxima informació als pares. Altrament, es té en compte l’experiència viscuda per ex-alumnes que ja hi estan ubicats.

Per veure més informació anar a l’apartat de la web Funcionament de l’Escola (La Continuïtat: Programes Formatius Laborals).

Centre Col·laborador en Pràctiques

Les Escoles Fàsia són centres col·laboradors en pràctiques.

Un dels objectius més importants de les pràctiques implica que l’alumne pugui contrastar els seus coneixements teòrics amb la realitat educativa. Per altra banda el tutor d’aula pot comptar amb el suport d’un estudiant amb coneixements teòrics actualitzats, el que fa que l’escola mai perdi contacte amb els continguts i les tendències actualment en vigor a les universitats catalanes, i fins i tot de l’estranger (Erasmus).

Les pràctiques han de servir als futurs/es mestres d’Educació Especial, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i /o logopedes per aprendre al màxim sobre els diferents aspectes de la dinàmica de l’aula i del funcionament d’una escola d’ EE. Per això se’ls facilitarà la possibilitat de participar en totes les feines que integren el procés educatiu: disseny d’activitats grupals i individuals per a l’elaboració d’unitats de programació, preparació de material pedagògic i la realització de classes pràctiques i sortides pedagògiques amb tot el grup classe.

Actualment som centres col·laboradors en pràctiques de les següents institucions:

UB Universitat de Barcelona: Graus d’Educació Primària amb Menció en Atenció a la Diversitat,  Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia i Logopèdia.

URL Universitat Ramon Llull – Facultat de Psicologia i Ciències de l’educació Blanquerna: Grau d’Educació Primària amb Menció en Atenció a la Diversitat,  Psicologia, Logopèdia i Màsters.

Universitat de Vic: Grau d’Educació Primària amb Menció en Atenció a la Diversitat.

UAB Universitat Autònoma de Barcelona: Grau d’Educació Primària amb Menció en Atenció a la Diversitat, Logopèdia,  Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Infantojuvenil, Máster en Psicopatologia Clínica Infanto-Juvenil, Màster en alteracions de la comunicació i del llenguatge.

UPF UniversitatPompeu Fabra de Barcelona: Màster de Musicoteràpia.

UAO Universitat Abat Oliva: Psicologia, Grau d’Educació Primària amb Menció en Atenció a la Diversitat.

UNIR Universitat Internacional de la Rioja: Grau d’Educació Primària amb Menció en Atenció a la Diversitat.

UDG Universitat de Girona: Màster Integratiu en Art-teràpia.

URV Universitat Rovira i Virgili: Tarragona. Grau de psicologia.

UNIBA Universitat Internacional de Barcelona. Màster en Psicopedagogia.

ISEP Formatiu: Máster en Intervenció en Dificultats de l’Aprenentatge.

UOC Universitat Oberta de Catalunya: Psicologia: Màster en dificultats d’aprenentatge i Trastorns del Llenguatge.

UIC Universitat Internacional de Catalunya: Grau d’Educació Primària amb Menció en Atenció a la Diversitat.

FUB Clínica Universitària de Manresa: Logopèdia.

Fundació Pere Tarrés: Treball Social. Certificat de Professionalitat d’Atenció a l’Alumnat amb NEE.

Cicles Formatius: Grau Superior d’Integració Social (IES Severo Ochoa , Sagrat Cor de Barcelona i La Salle Bonanova).

Podeu descarregar el contingut d’aquesta secció en format pdf (CATALÀ)

Projecte Educatiu CAT

Podéis descargar el contenido de esta sección en formato pdf (CASTELLANO)

Proyecto Educativo CAST