Funcionament de l’Escola

 

Òrgans de Govern

L’Escola està regida pels següents òrgans de govern:

Direcció

Aquest òrgan de govern unipersonal s’ocupa fonamentalment de supervisar la part educativa i també de la vessant administrativa del Centre. La Direcció tracta amb les diferents administracions (Ajuntament, Generalitat…) i duu a terme gestions de caire administratiu. En aquest sentit, s’encarrega d’orientar a les famílies a l’hora de fer tràmits diversos (documents, beques, etc.).

Coordinació Psicopedagògica

La Coordinadora Psicopedagògica s’encarrega d’assegurar la continuïtat de la línia pedagògica de les Escoles Fàsia. Per això manté reunions amb tots els membres del Claustre i fa un seguiment individual de cada alumne. Quan un nou alumne arriba al Centre, la Coordinadora elabora la història clínica i destina l’alumne a l’aula més adequada. També recolza a les famílies, coordina els contactes amb professionals externs al Centre, dóna pautes als pares si s’escau i els facilita la informació necessària per tramitar diversos documents útils, com ara la Targeta Rosa, el Carnet de Família Nombrosa, etc. Direcció i Coordinació psicopedagògica s’encarreguen conjuntament de potenciar la investigació operativa a les Escoles Fàsia, així com de fomentar la participació del Claustre en congressos, seminaris, jornades, etc.

Claustre

El Claustre està format per totes les persones que fan un treball pedagògic a l’Escola. Les seves funcions principals són: posar en comú programes de l’Escola, prendre decisions respecte al funcionament intern (horaris, normes, menjadors i pati, dies de lliure elecció…), prendre decisions sobre les activitats culturals, sortides pedagògiques i convivències, avaluar el treball i les activitats realitzades, distribuir l’espai físic i l’equipament didàctic comú, elaborar sessions clíniques i informar als alumnes i famílies de les decisions preses.

Consell Escolar

Òrgan de govern format per membres representants de la Titularitat, del Claustre, del PAS, de les famílies i un representant de l’Ajuntament del Districte. Les seves funcions principals són aprovar el pressupost anual, fer la justificació de la comptabilitat, participar en la gestió del Centre, aprovar les activitats complementàries i les seves quotes i aprovar la Programació General del Centre.

Personal de les Escoles Fàsia

ESCOLA EIXAMPLE ESCOLA SARRIÀ
Fundadora Montserrat Gabarró i Font
Titularitat Centre d’Educació Especial Fàsia, S.L.
Secretaria i Administració Carme Polo Fornós
Direcció Ester Piñol Llesera Angela García Navarro
Coordinació Psicopedagògica Marie Jo Barbier Ferrer
Equip Psicopedagògic Àlex Checa Pérez Abigail Portell Bernad
Àngel Lobera Chico Alícia Malagelada Montero
Carme Fradera Massaguer Àngel Vázquez Enciso
Clara Rovira Fargas Àngels Permuy Llambias
Daniel Parra Belmonte Cristina Pujol Vilés
Emilia Cuello Pérez Davinia Chaves Cañizares
Marc Majoral Antich Eva Luceno Adán
Marta Chavarría Gabarró Francisco Vaca Román
Miriam Ruiz Pozo Irene Casado Redón
Montse Sastre Cortés Judit Vila Montoliu
Pilar Quirante Ibañez Laia Navarro Aldabó
Puri Peire Fernández Mertitxell Rifà Solà
Raquel Díaz Pérez Montse Sancho Algàs
Sandra Arellano López Raquel Domínguez Martín
Sandra Madir García Vanessa Jiménez Campos
Sílvia Beneït Radigales Yésika Beas Arraz
 Monitors Equip de monitors de l’escola
 Logopèdia Rosa Teulé Sallent Begoña Sánchez García
Natalia Ros Vallbona Sara Escudero Marco
 Mestre TIC Jordi Bragulat Sagués Rosalía Quiroga Jato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanisme d’Entrada

Les adscripcions en el nostre Centre es realitzen a través de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del districte). Aquest elabora el dictamen del nou alumne. Mentrestant, la psicòloga tindrà una entrevista amb els pares i realitzarà una anàlisi detallada del nen. Tenint en compte la seva edat cronològica, el seu nivell intel·lectual i pedagògic, romandrà a l’aula que millor s’adapti a les seves característiques. Aquí el mestre li passarà una prova de nivell i observarà la capacitat d’adaptació de l’alumne per tal d’acabar de determinar si aquesta és l’aula més adient. L’escola imparteix programes adaptats d’educació infantil, primària, secundària i assessorament psicopedagògic.

L’alumne gaudirà d’una adaptació individualitzada dintre de la programació de l’aula per poder treballar cada àrea segons el seu propi ritme. Tenint en compte les dificultats personals i també la necessitat de potenciar les àrees cognitives millor conservades, cada alumne, seguint un ritme marcat per l’avaluació contínua de les seves adequacions curriculars, pot ajustar el nivell de competències i el nivell d’exigència curricular.

Promoció dels Alumnes al Cicle Següent

L’aula abastarà un cicle en el qual l’alumne romandrà fins a l’adquisició global dels principals continguts programats. Tanmateix gaudirà d’una programació individual que li permetrà de treballar cada àrea segons el seu propi ritme.

En el moment de determinar si un alumne està preparat per passar de Cicle, es reuneix el mestre d’aula i la coordinadora psicopedagògica amb el claustre de professors i després d’analitzar la prova de nivell i fer un seguiment del seu currículum, es determinarà la seva promoció al Cicle següent.

Escolaritat Compartida

Nexes d’Unió entre els Centres d’Educació Especial i Ordinària

Com a especialistes d’alumnes amb NEE, volem transmetre els coneixements i les pràctiques que hem acumulat al llarg de molts anys creant nexes d’unió entre el CEE i el CO. Els nostres coneixements fonamentats en una sòlida preparació tècnica i contrastada amb l’experiència diària en el tractament d’infants i adolescents amb trastorns de personalitat i intel•ligència límit, pot ser de gran ajut perquè l’atenció a la diversitat sigui una realitat a Catalunya. Estem doncs oberts a dur a terme experiències conjuntes amb centres ordinaris propers per tal d’intercanviar els recursos de cadascun.

La Integració dels nostres alumnes

A qualsevol etapa de l’escolarització obligatòria d’un alumne a les Escoles Fàsia ens podem plantejar la inclusió parcial o total d’un alumne a l’Escola Ordinària. De fet ha estat una constant la nostra preocupació per la inclusió: el retorn a l’escola ordinària quan l’alumne ha superat els seus trastorns de conducta i/o ha restablert els seus nivells de competència.

En les entrevistes amb les famílies dels nostres alumnes insistim en la importància que aquests participin en diferents esplais i/o casals lúdics i activitats extraescolars organitzats en el propi barri, ja que així es sociabilitzaran amb grups de l’escola ordinària.

Escolaritat Compartida i la Figura decisiva de l’EAP

En el moment d’iniciar una escolaritat compartida, la col•laboració i coordinació de l’EAP esdevé decisiva per coordinar i supervisar el treball de les dues escoles, organitzar l’aspecte burocràtic, fer de moderador i establir el suport necessari perquè aquesta inclusió sigui un èxit.

Es tracta d’organitzar una escolaritat complexa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge greus i permanents. La planificació ha de ser compartida. En general a l’escola d’EE hi haurà una programació de forta intervenció amb un abordatge individualitzat, en àrees de: Llengua, Matemàtiques, Logopèdia Psicomotricitat i Informàtica.

A l’escola ordinària s’aconsella que l’alumne hi dini per aconseguir una major normalització social en el menjador i en els patis. També hi realitzarà els aprenentatges més dinàmics: plàstica, música, gimnàstica, coneixement del medi, sortides i colònies, etc.

On radica l'èxit de l'inclusió

Aquest són els principals aspectes a tenir en compte perquè aquesta inclusió sigui un èxit:

- Establir reunions periòdiques de coordinació amb l’EAP, mestres, pares i coordinadors d’ambdues escoles.

- Contactes telefònics, correus electrònics i missatges mitjançant l’agenda escolar.

- Mostrar una actitud favorable per part de l’Equip Directiu.

- Les expectatives favorables per part dels mestres seran determinants en l’actitud dels nens d’ordinària i ajudaran a millorar.

- La imatge social de l’individu amb retard mental.

- L’escola ordinària ha de ser inclusiva: una escola que eduqui d’una forma eficaç per tots els alumnes.

- S’ha d’atorgar als alumnes el dret a la imperfecció. L’entrenament és necessari per l’infant amb discapacitat.

- S’han de tenir els suports necessaris.

- Cal estar alerta perquè les bones intencions sovint sucumbeixen, per exemple, després de l’etapa infantil.

- No s’ha d’oblidar que el nou concepte de retard mental parla de benestar emocional de l’individu. S’ha de ser doncs flexibles en els nostres projectes, aquests han de ser a curt termini i revisables.

- Si l’educació compartida interfereix en una evolució òptima de l’alumne cal valorar quin és l’emplaçament més idoni, si l’escola d’EE o l’escola ordinària.

Cal dir que el recolzament i coordinació per part de l’EAP (Equip d ‘Assessorament Psicopedagògic) tant de Sarrià-Sant Gervasi com de l’Eixample ha estat decisiu. Han prioritzat les necessitats de l’alumne des de l’experiència amb una visió tècnica i humana, agilitzant en tot moment els aspectes més burocràtics.

La Continuïtat: Programes Formatius Laborals

El cent per cent de l’alumnat de les Escoles Fàsia, quan finalitza la seva etapa escolar, accedeix a prolongar la seva formació acadèmica o laboral, o bé, entra en el món del treball. Mai no s’aconsella que es quedin a casa a l’espera de trobar el lloc més adient a les seves característiques personals. Així doncs, no finalitzarà la seva etapa escolar a Fàsia fins que no s’integri o sigui admès en els diferents serveis que s’ofereixen.

En general si l’alumne finalitza la seva escolaritat a l’aula de l’ESO funcional en edats compreses de 16/18 anys amb el certificat de disminució vigent, anirà a fer una prova de capacitat a l’EVO laboral, organisme que determinarà quines són les possibilitats més adients per la seva continuïtat formativa i laboral, i quines són les possibilitats més aconsellables per cadascun. La família visitarà aquests centres amb l’alumne i assessorats per l’escola acabarà de decidir el lloc més idoni.

L’EVO, l’Equip de Valoració i Orientació, realitza la valoració als adults amb discapacitats físiques, psíquiques, sensorials i verbals a partir dels 16 anys. Realitza la valoració laboral per tal d’emetre certificat d’adequació a equipament i suport adient: empresa ordinària, SCAPS, SOI, Ocupacional, altres.

Accedir a Serveis Socio-Laborals i Programes Informatius

Beques i Gestions

La Direcció i Administració del Centre distribueix als pares informació sobre diferents beques a les que poden optar i gestiona per ells la documentació de les mateixes.

La principal d’aquestes beques és la que atorga el Ministeri d’Educació i que es gestiona mitjançant el Departament d’Ensenyament a principis de curs. L’Escola fa arribar els impresos de sol•licitud a les famílies o tutors per tal que els omplin; després hi afegeix informació que se’ns demana al Centre i, finalment, s’encarrega també de tramitar-la.

La nostra escola assessora, en tot moment, a les famílies sobre tota aquella documentació que pugui ser beneficiosa per al seu fill o filla (Targeta Rosa, Carnet de Família Nombrosa, EVO Laboral, Certificat de Disminució…). Per això, s’encarrega de facilitar adreces, telèfons i informació sobre la documentació que han d’aportar les famílies. A més a més, s’encarrega de mantenir degudament informades a les famílies i de facilitar la comunicació entre aquestes i els professionals adients.

Serveis Complementaris i Material

Menjador

La nostra Escola considera que els alumnes necessiten desenvolupar tant les capacitats acadèmiques com les socials per tal de moure’s adequadament i amb la màxima normalitat possible dins la societat. Per això donem tanta importància als aprenentatges pedagògics com als comportaments de tipus social. Partint d’aquesta premissa els educadors de menjador, supervisats per la coordinadora psicopedagògica, han volgut establir uns criteris d’atenció bàsics. El servei de menjador de l’Escola està organitzat en dos torns de 45 minuts cadascun; el torn de petits i el torn de grans.

Els aspectes que prioritzem són:

 • Una correcta postura ergonòmica.
 • La correcta utilització dels coberts (punxar, tallar, pelar, etc.).
 • Mantenir el ritme i la forma adequada a l’hora d’ingerir els aliments.
 • Acostumar-se a menjar de tot i en la quantitat adequada.
 • L´hàbit d’utilització del tovalló i d’higiene general (intentar no tacar-se, que no caigui menjar al terra…).

L´Escola dóna molta importància al temps dedicat a aquests hàbits, ja que creiem que els alumnes han de gaudir de l’estona de menjador, al mateix temps que interactuen amb els altres companys.

Treball del Logopeda al Menjador

Les logopedes del centre en coordinació amb els monitors de menjador estableixen les pautes més adequades d’actuació per a cada alumne en relació als processos de masticació i deglució. Es revisen, per tant, aspectes com el tipus de textures, l’adaptació dels estris o la regulació dels temps necessaris en els àpats. En aquesta valoració es tindran en compte indicadors com són la configuració maxil•lofacial, la implantació dentària, els patrons respiratoris o la postura. L’objectiu és permetre i oferir les millors condicions per tal d’assegurar en cada cas, una alimentació segura i eficaç, estimulant al mateix temps la mobilitat i tonicitat dels òrgans que hi intervenen, que participen també en la parla.

Transports

L’objectiu principal de les Escoles Fàsia és fomentar al màxim l’autonomia personal dels alumnes, i per això s’insisteix en que arribin a l’Escola utilitzant els mitjans de transport públics o bé caminant si la proximitat ho permet. Es fa un treball de coordinació amb la família perquè el nen pugui, quant abans millor, arribar tot sol a l’escola malgrat les seves disminucions (Epilèpsia, falta de sentit de l’orientació, …).

Aspectes que es prioritzen:

 • Ensenyar al nen el ventall de recursos a utilitzar quan es trobi en algun problema: pèrdua de la targeta, dels diners, canvi d’itinerari, desorientació,…
 • Possibilitar el contacte amb una empresa d’autocars concertada amb l’escola perquè els alumnes més petits o més afectats puguin gaudir d’un servei eficaç.
 • Possibilitar el servei de taxi compartit per famílies que viuen allunyades de l’itinerari dels nostres autocars.
 • Coordinar amb el monitor acompanyant de l’autocar la tasca de realitzar durant el trajecte i el tracte que han de rebre els nens, tenint en compte les seves diferències.
 • Contactar com últim recurs, amb Serveis Socials de la zona per aconseguir personal voluntari per acompanyar nens o joves amb greus dificultats.
 • Valorar positivament la utilitat dels transport públic pel seu menor impacte mediambiental.
 • Promoure l’ús del transport públic com a mitjà de desplaçament en les sortides de grups escolars.
 • Fomentar els hàbits d’utilització i ús correcte del transport públic urbà.
 • Respectar els vehicles, instal·lacions dels serveis i mobiliari.
 • Respecte pels altres usuaris dels transports públics: deixar sortir abans d’entrar, asseure’s correctament, cedir el seient als que més ho necessiten, no cridar, no jugar en els vagons o les andanes,…
 • Valorar negativament aquelles actituds que siguin perilloses: baixar a les vies, mal ús de les escales mecàniques.
 • Conscienciar els alumnes de la necessitat d’adquirir el bitllet o utilitzar la targeta en tots els viatges.

Material de L'Escola

L’equip docent estableix els criteris de selecció i elaboració de material. Cada classe té el seu material que en tot moment és intercanviable amb altres aules. En molts casos és el propi mestre qui l’elabora o adapta a les seves necessitats. Des de el curs 1993-94, els professors de l’Escola Fàsia, han estat elaborant un arxiu de material ja que el que ofereix el mercat, no sempre té en compte tots els requisits necessaris per la consolidació dels aprenentatges. Aquest material es composa de dossiers on es contempla l’adquisició gradual dels aprenentatges bàsics. Per altra banda existeix un material comú: biblioteca, llibres de consulta, ordinador, material de gimnàstica i psicomotricitat, material didàctic i jocs …

Gabinet Psicopedagògic

Des de fa uns anys, donada la demanda de població externa a la nostra escola, es va decidir oferir el servei del gabinet psicopedagògic per atendre les diferents necessitats sol·licitades. Aquest gabinet funciona fora de l’horari escolar del centre (a partir de les 16:30h) i està format per els professionals que treballen en el centre (mestres, pedagogs, logopedes i psicòlegs), els quals conten amb una àmplia experiència en els tractaments de les necessitats escolars, logopèdiques i psicològiques, orientades a nens, adolescents i adults.

L’èxit assolit en aquest camp es basa principalment en el treball multidisciplinar i coordinat que es duu a terme entre els nostres professionals implicats directament en el cas. Amb això s’aconsegueix una total i absoluta coordinació entre els especialistes i la persona atesa.

Els serveis que oferim van adreçats a infants i adolescents amb o sense necessitats educatives especials.

Servei de Psicologia

En funció de la demanda, el professional establirà la dinàmica d’actuació adient a la problemàtica. Els tractaments aniran vessats a treballar aspectes com, evolució personal, trastorn en la conducta, tractament d’alteracions psíquiques o psicosomàtiques. Els serveis oferts són:

• Diagnòstic i assessorament psicopedagògic

• Psicoteràpia infanto-juvenil

• Fracàs escolar

• Habilitats socials

• Hàbits d’autonomia

• Assessorament familiar

• Orientació professional per a estudiants de secundària

• Reestructuració cognitiva

• Trastorn de la conducta

Servei de Logopèdia

Els serveis que s’ofereixen són els següents:

• Terapia Miofuncional. Disfuncions orofacials. Deglució atípica

• Retard en l’adquisició de la parla i el llenguatge

• Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació i el llenguatge

• Dislèxia / Disgrafia / Disortografia

• Disfonia (reeducació de la veu)

• Dislàlies (dificultats de l’articulació)

• Afavorir la fluïdesa de la parla, disfèmia (quequeig)

• Rehabilitació de la comunicació en nens i adults amb dany cerebral

• Trastorn del llenguatge relacionat amb lesions neurològiques amb nens i adults

Servei de Pedagogia

• Reeducacions (reforç escolar personalitzat) per a infants i adolescents amb o sense disfunció cerebral

• Treball de les dificultats en els aprenentatges

• Treball de les dificultats de la lectoescriptura i/o càlcul

• Tècniques d’estudi per a primària i secundària

• Millora de la comprensió lectora

• Aula d’estudi (grups homogenis i reduïts)

Els professionals que conduiran els diferents casos contactaran amb els tutors de l’escola de l’infant o amb les persones implicades en el seu procés d’aprenentatge per tal d’unificar criteris d’actuació.

Coordinador: Àlex Checa.

Telèfon: 932152323

Podeu descarregar el contingut d’aquesta secció en format pdf (CATALÀ)

Funcionament escola CAT

Podéis descargar el contenido de esta sección en formato pdf (CASTELLANO)

Funcionamiento escuela CAST