La nostra història

Secció Bilingüe / Sección Bilingüe

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’Escola Fàsia va ser fundada per Montserrat Gabarró i Font l’any 1974 com a resposta a les necessitats educatives que llavors presentaven nens amb trastorns de llenguatge, és per aquesta raó que es diu Fàsia (parla).

Actualment és una institució que consta de dues escoles concertades a Barcelona, Eixample i Sarrià. En aquests moments acollim uns 140 alumnes entre ambdós centres.

La població de nens i nenes és de 5 a 18/19 anys, amb discapacitat psíquica i/o trastorns de caràcter i de la personalitat, els quals estan distribuïts en diferents aules de ratio reduïda, fet que afavoreix una educació personalitzada i un ritme de treball adequat a les possibilitats de cada alumne. Els criteris d’agrupament són: l’edat cronològica, la capacitat intel.lectual i el nivell psicopedagògic desenvolupat.

NUESTRA HISTORIA

La Escuela Fasia fue fundada por Montserrat Gabarró Font el año 1974 como respuesta a las necesidades educativas que entonces presentaban niños con trastornos de lenguaje, es por esta razón que se llama Fasia (habla).

Actualmente es una institución que consta de dos escuelas concertadas en Barcelona, Eixample y Sarriá. En estos momentos acogemos unos 140 alumnos entre los dos centros.

La población de niños y niñas es de 5 a 18/19 años, con discapacidad psíquica y/o trastornos de carácter y de la personalidad, los cuales están distribuidos en diferentes aulas de ratio reducida, hecho que favorece una educación personalizada y un ritmo de trabajo adecuado a las posibilidades de cada alumno.

Los criterios de agrupamiento son: edad cronológica, la capacidad intelectual y el nivel psicopedagógico desarrollado.