Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu de Centre és un concepte globalitzador que forma part dels diferents instruments i tècniques d’organització i de gestió dels centres educatius, destaquem d’altres com: Reglament de règim intern, Programació general de centre, Projecte de pressupost i Memòria anual.

Línea Metodològica

L’escola ha de ser motivadora dins un ambient alegre i obert a l’exterior. Donem importància tant a la relació educativa com a l’adquisició de continguts, i sobretot, es vol educar individus ben adaptats a la societat. Pretenem que la línia metodològica del Centre sigui homogènia i per això existeix una coordinació pedagògica.

L’equip directiu pretén que tots els professors, personal auxiliar i especialitzat tinguin una visió global de l’Escola, que existeixi una línia d’abordatge compartida per treballar i relacionar-se amb els nens. Les decisions importants es prenen en equip i pensant sempre en el desenvolupament òptim de l’infant.

Les nostres accions

A grans trets, l’escola pretén que cada nen desenvolupi al màxim les seves potencialitats tenint en compte les àrees millor conservades. Tanmateix donem els suports necessaris per compensar les seves deficiències. El nostre estil de treball admet la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals i en conseqüència els programes són personalitzats.

Fomentem i cultivem l’adquisició de coneixements pensant en una utilització pràctica àmpliament connectada entre l’escola i l’entorn, i més endavant, l’estudi i el treball. Contemplem una sortida mensual de caràcter cultural i lúdica, tenint en compte les unitats de programació treballades. Tanmateix aprofitem aquestes sortides per afavorir l’autonomia personal, així com el coneixement dels transports i de la ciutat.

Volem que els infants de totes les edats puguin expressar lliurement les seves vivències, inquietuds i desitjos amb una plena convicció de que la seva opinió serà escoltada i respectada pels seus educadors. Com escola dirigida a nens amb dificultats de llenguatge i desestructuració del pensament, ens sentim compromesos a esbrinar les seves demandes encara que siguin emmascarades dins d’un llenguatge poc explícit però molt valuós per la nostra tasca d’educadors.

Les sessions grupals o teràpies de grup que dirigeixen els psicòlegs de l’escola tenen la funció de disminuir les angoixes, millorar les relacions interpersonals i l’acceptació de les deficiències pròpies i dels altres. Quan el cas requereix un tractament més individualitzat, es proposa una sessió clínica on hi participa tot l’equip psicopedagògic. S’exposa el cas, l’anamnesi i el seu tractament inicial. L’objectiu d’aquestes sessions és donar resposta a la problemàtica sorgida des de l’experiència de cadascun dels professionals. Si els progressos de l’alumne/a no responen a les nostres expectatives, es consultaran serveis externs: psiquiatre, neuròleg, CSMIJ, EAIA,…

Per tal que la nostra línia metodològica sigui coherent i homogènia, necessitem la participació dels pares. Per la qual cosa, la coordinadora pedagògica desenvoluparà un treball exhaustiu de recolzament a pares per tal d’arribar a la més òptima coordinació del tractament família-centre.

Per tal d’aconseguir una comunicació puntual del dia a dia a l’escola, els infants amb un baix nivell de llenguatge, porten a la cartera una llibreta de comunicació, on els pares i mestres poden expressar les vivències, activitats i comportaments del nen. Tota aquesta informació s’utilitzarà també per desenvolupar el llenguatge oral i iniciar la narració.

La resta d’alumnes porten una agenda escolar, facilitada per l’escola, on a més d’apuntar els deures, s’utilitzarà per comunicar als pares qualsevol fet significatiu succeït tant a l’escola com a casa. A poc a poc, l’alumne/a ha d’aprofitar aquesta línia de treball per a responsabilitzar-se totalment dels seus deures.

Treballem tots aquests aspectes sempre dins d’un marc disciplinat, regit per uns valors que tant l’escola com a institució i els seus docents intenten transmetre als seus alumnes.

Estil Psicopedagògic

Aspectes que prioritzem com a centres d'Educació Especial

La individualització a nivell de respectar l’evolució de cada nen.

La globalització: tenim en compte totes les àrees d’influència del nen: família, barri, activitats extraescolars, sortides.

L’autonomia: intentem que els nostres alumnes adquireixin un nivell òptim d’autonomia personal.

Creixement psicològic de l’infant: reforcem en tot moment el jo del nen per potenciar el seu creixement personal.

La formació: treballem els objectius que s’especifiquen en el Currículum d’Educació Infantil, d’Educació Primària i ESO.

El respecte: envers la natura, l’entorn, els companys, els professors, la família … Aquest és un aspecte bàsic per què la convivència a l’Escola sigui “normalitzada”.

La integració: Pretenem que els alumnes assoleixin les normes d’educació i autonomia personal que els permeti integrar-se dins la societat així com els coneixements pràctics que els faciliti aquesta integració.

L’educació integral: Programem amb molta cura les festes, les activitats esportives, culturals, musicals, teatrals, d’esbarjo, sortides d’aprenentatge de la ciutat, excursions, per tal de fer un treball molt vivencial.

El diagnòstic: El dictamen de l’EAP així com la nostra observació i administració de proves psico-pedagògiques ens permet establir el PI (Programació Individual) del nen i decidir les directrius bàsiques per una escolaritat adequada tot seguint una avaluació contínua.

L’atenció psicològica: L’equip de psicòlegs ens permet fer un seguiment psicològic precís de cada nen, que a nivell d’aula resultaria molt dificultós. Tanmateix ens permet la coordinació amb les famílies per tal d’establir pautes de comportament conjuntes.

Confessionalitat laica: Des de la nostra ideologia d’escola pluralista oberta i de respecte a la llibertat de l’individu, creiem que l’escola ha de ser neutral, respectant les creences tant d’alumnes com de professors. No obstant, pensem que és possible fer conèixer el fet religiós als nostres alumnes a través de la tradició catòlica tot contrastant-la amb altres religions. Això sempre des d’una perspectiva cultural, històrica i social.

La coordinació: Amb altres especialistes (metges, terapeutes, mestres, psicòlegs, psiquiatres…); amb altres Centres, amb associacions; amb institucions (Benestar Social, Ajuntament, Generalitat…). Aquest intercanvi ens sembla de gran importància per aconseguir una línia de treball oberta i adequada a les necessitats dels nostres alumnes.

La formació d’alumnes en pràctiques: Acollim a alumnes de Magisteri, Psicologia i Pedagogia Terapèutica, Logopèdia, Màsters, que estan ja als darrers cursos d’Universitat. Ells ens ajuden a realitzar una educació més individualitzada alhora que adquireixen una pràctica docent. Ells ens connecten amb les últimes aportacions teòriques vigents.

La formació permanent dels professors: La preocupació de l’equip docent és estar al dia en les diferents especialitats que intervenen en l’Educació Integral del nen amb dificultats. Per aquest motiu assisteix regularment a cursos d’actualització.

 

Pluralisme i Valors Democràtics

Cal destacar la nostra preocupació i esforç en aconseguir en els nostres alumnes el respecte pels altres i per les seves diferències (físiques, aptitudinals, socioculturals…).

Globalment, l’Escola pretén estimular en l’alumne, mitjançant les xerrades de grup, l’exemple dels educadors i la línia pedagògica exposada, els valors d’una societat democràtica com són: solidaritat, actitud de diàleg, esperit crític i responsabilitat.

També volem educar individus que, malgrat les seves diferències es facin respectar i tinguin criteri d’elecció. En definitiva volem preparar-los per ser membres actius en la societat. Pel que fa a la seva identitat, la nostra Escola s’adhereix amb:

• El respecte al pluralisme.

• Compromís en el conjunt de valors democràtics.

• El respecte als drets humans.

• El rebuig a qualsevol tipus de dogmatisme.

• La defensa de la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar lliurement llurs opinions.

• La voluntat de no adoctrinament.

Aquest és un aspecte primordial tenint en compte la realitat de la nostra Escola. Des de la nostra experiència podem afirmar que la intervenció de l’adult serà definitiva per aconseguir el respecte mutu.

El Paper del Psicòleg

Funcions del psicòleg a Escoles Fàsia

La tasca del psicòleg és atendre les diferents necessitats que es detecten en els alumnes d’educació especial dins d’un treball interdisciplinari i d’equip que intenta donar una resposta global a la població atesa a Escoles Fàsia.

La psicòloga assumeix la coordinació psicopedagògica d’ambdós centres per tal de garantir l’homogeneïtat de la línia pedagògica i la coordinació i unificació de criteris entre el centre de Sarrià i el de l’Eixample.

Eixos de Treball

L’atenció des d’un punt de vista clínic, la qual es deriva de la constatació en la nostra població atesa d’un ampli ventall de trastorns mentals i del comportament, que es presenten associats a deficiència mental i/o retard escolar greu. Les edats estan compreses entre 5 i 18/19 anys.

L’atenció a les famílies comença amb una primera recepció on la coordinadora psicopedagògica analitza el motiu de la consulta mentre un tutor valora el nivell acadèmic de l’Infant. La coordinació amb l´EAP és immediata si considerem que la nostra escola pot ser el millor recurs per atendre l’alumne tant des del punt de vista psicològic com educatiu.

La següent entrevista amb els pares o tutors consisteix en la realització de la història clínica. Tanmateix realitzem tot el treball amb la xarxa que intervingui en el tractament: contacte amb el psicòleg del CSMIJ, estimulació precoç, psiquiatra, psicòleg privat i especialistes en psicomotricitat i llenguatge…

Els alumnes poden venir diagnosticats des dels Hospitals Infantils, CSMIJs i gabinets psicopedagògics privats. En aquest moment es considera important realitzar un diagnòstic diferencial basat en l’observació directa individual i a l’aula per tal d’ajustar el seu tractament i assessorar el treball del tutor dins l’aula i el dels especialistes (logopedes, psicomotricistes, informàtics,…)

Les següents entrevistes amb els pares o tutors consistiran en donar suport a les famílies tot orientant-los per tal d’aconseguir criteris d’actuació conjunta. Es vetlla per la presa sistemàtica de la medicació administrada pel psiquiatra tot informant-lo de l’evolució de l’alumne. Si s’escau podem derivar a les famílies a teràpia individual i/o familiar.

Elaborem informes psicològics pels professionals del nostre àmbit d’actuació per tal d’aconseguir: priorització de l’atenció psiquiàtrica, presa de medicació, certificats de disminució, ajudes, pròrrogues d’escolarització…

Realitzen tractament psicoterapèutic de forma individual i de grup per tal de millorar l’atenció psicològica d’un alumne determinat. Si l’atenció la rep en el CSMIJ coordinen la tasca inclòs de forma presencial quan el nen es nega a col·laborar amb el professional assignat.

Per tal de millorar la nostra tasca psicològica una psicòloga ens supervisa els casos clínics més complexos. Tanmateix hi ha un treball coordinat i consensuat amb tots els professionals del centre.

Mensualment es realitza una sessió clínica amb els professionals de les dues escoles per abordar els nous casos que ens arriben o els més conflictius, els que interfereixen més en la dinàmica de l’escola, els que produeixen més patiment en la resta dels alumnes, els que evolucionen més lentament en la dinàmica familiar i social, …

També es realitza un treball d’assessorament a les escoles ordinàries on tenim alumnes en escolaritat compartida. Prioritàriament pel que fa a l’aspecte psicològic d’atenció a l’Infant.

Tanmateix es duu a terme una col·laboració mensual amb d’altres professionals d’escoles d’educació especial per tal d’unificar criteris -s’ha tractat molt a fons el tema d’agressivitat a les aules, diferents síndromes, atenció a les famílies, coordinació amb xarxa,… – i ampliar els nostres coneixements. Tot sovint els psicòlegs del centre han presentat casos clínics per tal d’aportar la seva experiència.

Els psicòlegs de l’escola assessoren l’escola de Pares i Mares de les Escoles Fàsia on juntament amb d’altres professionals imparteixen xerrades de temes importants: “Com acceptem la deficiència del nostre fill/a”, “Com preservem al germà”, “Aspectes Personals i Patrimonials de la persona incapacitada”, “Obesitat en la infància i l’adolescència”, “La sexualitat en el deficient”,…

Coordinació interna de les Escoles Fàsia. Funcions

• Representar a l’escola en absència del Director.

• Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu i el Reglament de Règim Intern.

• Coordinar les actuacions dels titulars d’aula i dels especialistes donant-los suport psicològic.

• Coordinar les tasques dels monitors de menjador i pati.

• Treballar amb el tutor d’aula per la inclusió d’un alumne a un aula i la seva promoció posterior.

• Intentar vetllar per la cohesió del professorat.

• Preparar les reunions de professors i família.

• Seguiment del procés psicopedagògic dels alumnes per tal de valorar una possible integració a l’escola ordinària.

Orientació vocacional per tal de valorar la continuïtat de la formació acadèmica dels nostres alumnes: CFGM (Cicles Formatius de Grau Mig), PQPI ordinaris o adaptats i TVA, tot valorant les seves preferències i les habilitats millors conservades. Així com la orientació laboral: CO (Centre Ocupacional), CET (Centre Específic de Treball), SOI (Servei d’Orientació e Inserció).

A les Escoles Fàsia aquestes funcions les desenvolupen els psicòlegs clínics per tal de prioritzar en tot moment la salut mental dels nostres alumnes des d’una vessant preventiva.

El Paper del Tutor

Funcions de l'equip psicopedagògic a l'aula

L’educació té per objectiu aconseguir el màxim desenvolupament de les facultats intel•lectuals, físiques i emocionals de les noves generacions i, alhora, permetre’ls adquirir els elements essencials de la cultura humana. Té, per tant, dues dimensions íntimament entrellaçades, la individual i la social, el cultiu de les quals constitueix la base d’una vida satisfactòria i enriquidora.

Atès que els éssers humans no neixen amb el bagatge de coneixements, actituds i valors necessaris per fer una vida personal plena i viure en una societat, cal facilitar-los al màxim la seva adquisició per mitjà de l’acció educativa. D’aquí deriva la importància de la funció docent, que té com a fita la formació integral de les persones joves com a éssers individuals i socials. L’acompliment d’aquesta tasca conforma una de les professions més necessàries quan un poble vol construir una societat justa, harmònica i estable.

Els claustres de les Escoles Fàsia, estan formats per mestres especialistes en educació especial, pedagogs, psicomotricistes, logopedes i psicòlegs. La majoria compta en el seu currículum amb més d’una especialitat.

La tutorització dels alumnes és una de les tasques que ens diferencien d’altres àmbits. Els tutors/es fan un treball individual i de grup, de caire emocional, a la fi el més important. Sovint cal rescatar als nostres alumnes d’una autoestima baixa, d’unes pobres estratègies per superar la frustració i d’unes habilitats socials inadequades. Tanmateix requeriran d’un treball específic per treballar l’acceptació del què em passa, qui sóc i com sóc, per poder relativitzar les seves mancances.

Els professionals de l’escola ofereixen l’assessorament que els pares i mares demanen i necessiten, així com pautes d’actuació amb els seus fills per dur a terme un treball en paral•lel dins l’àmbit familiar.

D’altra banda, l’equip educatiu de les Escoles Fàsia estableix comunicació permanent amb els diferents serveis externs que tenen relació directa amb els alumnes: Psiquiatres, CSMIJs, CDIAPs, EAIA, Serveis Socials, Centres d’acollida, … per tal de portar a terme un treball conjunt i eficaç, que repercuteix positivament en els alumnes.

Els treballadors de les Escoles Fàsia, donen especial importància a la formació continua. Per aquesta raó tots els professionals reben assessoraments psicopedagògics sobre diverses temàtiques a la pròpia escola, així com en altres àmbits (congressos, seminaris, cursos…).

Educar en la diversitat és educar des de la especialització amb la visió que cada alumne és un ser únic amb un passat, un present i un futur per construir.

Com Treballem

Logopèdia: Pla de Treball i Intervenció Logopèdica

L’objectiu principal de la tasca logopèdica en els nostres centres és el tractament pedagògic de dificultats i alteracions que presenten els nostres alumnes en la seva parla, llenguatge oral, escrit i/o en la comunicació.

Les sessions d’intervenció logopèdica es realitzen individualment o en petit grup amb una periodicitat mitja de dues sessions setmanals.

Es considera prioritària l’estimulació el llenguatge oral com a principal vehicle i facilitador de la comunicació i de les interaccions socials. Al mateix temps, afavorim el seu desenvolupament per la seva implicació en els diferents processos d’aprenentatge escolar i, en general, en la construcció del pensament.

En funció de les capacitats, habilitats i necessitats de cada alumne, en estreta col·laboració amb la família, l’equip pedagògic valorarà la necessitat d’implementar programes d’intervenció específics enfocats a l’adquisició de funcions bàsiques de comunicació i el desenvolupament del llenguatge basats en sistemes augmentatius i alternatius de comunicació (SAAC). Aquests sistemes poden sustentar-se en l’ús de suports materials (objectes), visuals (fotografies, pictogrames) i/o signats (sistema bimodal, llengua de signes), vehicles que faciliten igualment la comunicació (comprensió i expressió), l’adquisició d’aprenentatges escolars i la construcció del pensament de forma complementària o alternativa al llenguatge oral.

Són subjectes d’atenció logopèdica tots els alumnes dins l’etapa d’escolaritat obligatòria que presenten trastorns de parla, llenguatge i/o comunicació. Aquest treball multidisciplinari es duu a terme en estreta coordinació amb el/la mestre/a, psicòleg, monitors de menjador, educadors i altres professionals que treballen amb l’alumne dins i fora de l’escola. La logopeda i els mestres donen a la família, al llarg de les diferents etapes educatives del seu fill, pautes i estratègies per tal de millorar l’ús del llenguatge i la gestió de la comunicació.

En relació al procés d’adquisició de la lecto-escriptura, donades les característiques del nostre alumnat, es treballarà el mètode global (imatge-grafia) i/o l’analític (so-grafia). Val a dir, però, que quan l’alumne no ha estat capaç d’assolir aquest procés o ho ha fet de forma molt deficitària, els aprenentatges seran dirigits cap a una major funcionalitat, fomentant aleshores l’aprenentatge de codis visuals (icones, logotips, símbols) que els facilitin la seva integració dins el seu context social i l’ajudin a millorar el seu grau d’autonomia personal i la seva qualitat de vida.

En funció de les necessitats dels diferents grups de treball i en col·laboració amb els mestres tutors s’introdueix el mètode Bon Depart com a metodologia vertebradora de l’àrea de psicomotricitat fina a l’aula. Dins el nostre programa educatiu donem especial importància a aquelles activitats que ajuden als alumnes a millorar destreses manuals. El mètode Bon Depart està especialment dissenyat per l’aprenentatge seqüencial i lúdic del grafisme, el ritme i la coordinació de moviments simultanis i diferits de les mans i els dits. Cada activitat és acompanyada per la mestra per una cançó i el suport rítmic d’un instrument (timbal, piano). S’utilitzen en la seva execució materials sensorials diversos (guix, serradures, plastilina , llapis i paper).

A les sessions de logopèdia s’empren tot tipus de recursos i materials adaptats que es presenten als alumnes en diversos formats. Valorem molt positivament i emprem de forma habitual recursos basats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (T.I.C.), eines que resulten motivadores, estimulants i eficaces per als nostres alumnes.

Aquest tipus d’intervenció cobreix completament les necessitats logopèdiques del nostre alumnat.

Esport

El desenvolupament personal i la millora de la qualitat de vida són finalitats fonamentals de l’educació obligatòria. La matèria d’educació física ha de tenir un paper primordial en el desenvolupament de les competències centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física i en l’ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d’activitats esportives individuals i col•lectives.

Els nois i les noies han de comprendre els beneficis de la pràctica d’activitat física sistemàtica i permanent i han d’adquirir les eines necessàries per a organitzar la pròpia pràctica de forma autònoma. Per a assolir aquesta autoregulació és fonamental vincular la pràctica d’activitats físiques a una escala de valors, actituds i normes i al coneixement dels seus efectes sobre la salut, el creixement personal i la millora de la qualitat de vida.

Durant l’etapa de l’adolescència, en què els nois i les noies experimenten grans canvis a nivell corporal, afectiu i social, pren importància la consciència del propi cos i l’acceptació d’un mateix dels altres. El cos ha de ser entès com a mitjà de comunicació, de creació, interpretació i expressió. Els nois i les noies han de ser capaços d’utilitzar el cos i el seu moviment per a expressar sensacions i sentiments davant diferents situacions.

Les activitats de la matèria han de potenciar les actituds i valors propis d’una societat solidària, sense discriminació, respectuosa amb les persones i l’entorn. El desenvolupament personal esdevé una competència central de la matèria d’Educació física, que s’assoleix amb el treball i cura del propi cos i la motricitat, al mateix temps que es reflexiona sobre el sentit i els efectes de l’activitat física, assumint actituds i valors adequats a la gestió del cos i la conducta motriu.

Amb la pràctica esportiva pretenem donar resposta a necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i de més qualitat. La competència en la pràctica d’hàbits saludables de forma regular i continuada contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de l’autoestima i el desenvolupament del benestar personal.

El treball d’equip per a la consecució d’un objectiu comú als esports col•lectius i l’afany de millora als individuals i d’adversari són aspectes que cal tenir en compte. Evidentment, ha de tenir un caràcter obert a diverses especialitats, amb una participació que no estigui supeditada a les característiques de sexe, nivells d’habilitat o altres criteris de discriminació, i ha de respondre a plantejaments més enllà dels competitius. En conseqüència, cal fomentar l’esperit crític en el tractament d’alguns esports i activitats físiques als mitjans de comunicació i en la societat en general, i valorar-ne els aspectes positius com l’esforç o el treball d’equip.

En les activitats, no s’han de perseguir rendiments esportius ni resultats concrets en proves físiques. S’ha de valorar la millora i esforç individuals, així com la cooperació activa amb el grup, i tenint sempre molt present que l’objectiu final de l’educació física és la formació de persones físicament actives, saludables i participatives.

Condició física i salut

 • Identificació de les parts d’una pràctica física: escalfament, activitat física i exercicis de baixa intensitat.
 • Realització d’exercicis apropiats per a l’escalfament general.
 • Caracterització de la condició física i de les qualitats físiques.
 • Realització de jocs per a la millora de la condició física.
 • Atenció a la higiene després de fer activitat física.
 • Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la
 • vida quotidiana.
 • Pràctica d’exercicis per a la millora del to muscular i postura corporal.
 • Control de la respiració i consciència del cos en relaxament.

Jocs i esports

 • Aplicació de les habilitats motrius als esports individuals i col•lectius.
 • Execució de jocs per a la comprensió de les fases del joc col•lectiu: atac i
 • defensa.
 • Realització d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels esports col•lectius.
 • Pràctica d’activitats i jocs per a l’aprenentatge dels esports individuals.
 • Acceptació del nivell individual i la disposició de millora.
 • Respecte i acceptació de les normes de joc, les activitats i els esports
 • practicats.
 • Valoració de l’esport individual i col•lectiu com fenomen social i cultural.
 • Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut.

Anem al poliesportiu Marítim amb la finalitat que tots els nostres alumnes, sense cap excepció, desenvolupin l’activitat física, (gimnàstica, esport, natació). El Marítim és un complex esportiu que a més de disposar d’uns espais coberts convencionals, disposen d’accés directe a la platja i unes magnífiques piscines, que faciliten l’objectiu prioritari que perseguim: activitat física per tots.

Les raons per aquest repte esportiu tan costós són d’índole molt diversa, però destaquem el convenciment absolut de que l’activitat física continuada, regulada, pautada i rigorosa exerceix un gran poder en el desenvolupament perceptivo-motor dels nens en general, i més intensament, en els nens amb limitacions.

Cal afegir que també ajuda al desenvolupament dels aspectes socials i emocionals, afavorint l’autonomia personal, facilitant el joc competitiu i cooperatiu, el desenvolupament de les relacions humanes, i el que és més important, ajuda a adquirir certes responsabilitats individuals i col·lectives. No es pot negar, per tant, el caràcter terapèutic de l’activitat física.

A més, i al marge de tot allò que directa o indirectament incideix en el caràcter terapèutic de la gimnàstica i de l’esport, s’ha partit d’una evidència que d’alguna manera posa en marxa tota aquesta proposta, i és que tots els nostres alumnes posseeixen una capacitat física a explotar i que ells desconeixen, i volem fer-los creure que són capaços de realitzar moltes i variades activitats físiques a partir del moviment i del joc com a preàmbul de l’esport competitiu que per l’esforç que comporta els apropa a la normalitat. Un matí a la setmana, un autocar recull als alumnes i professors a les 9 i tornen a l’hora de dinar a les 13h.

Psicomotricitat

L’educació psicomotriu parteix de les vivències corporals, de la descoberta del món, de l’assimilació dels conceptes fonamentals, per tal de poder arribar a l’expressió simbòlica i gràfica. Les bases de la lectura, l’escriptura i el càlcul tenen com a eix fonamental el desenvolupament psicomotor. El nen ha de dominar la seva postura, to, gest, coordinació, lateralització, percepció espacial, ritme, etc…, per poder assolir els esmentats aprenentatges.

A totes les aules on es porten a terme les sessions de psicomotricitat hi ha una activitat comú: el joc. El joc és el fil conductor de les sessions per anar introduint tots els aspectes que cal treballar: Esquema corporal, la marxa, el coneixement de l’espai i el temps, el ritme, la grafomotricitat, etc.

Paral·lelament es treballa també amb el mètode Bon Depart, actualitzat i adaptat a les necessitats dels nostres alumnes. Aquest és el mètode àudio-visuomotriu, on es combinen tres elements: el ritme musical, la visualització i la reproducció gràfica i la motricitat . L’experiència ens demostra els resultats positius que té l’aplicació d’aquest mètode.

A part de les sessions específiques, les activitats amb valor psicomotriu estan presents en moltes facetes quotidianes que els nostres alumnes realitzen: desplaçaments, jocs motrius d’esbarjo, higiene personal, alimentació, etc.

Podem afirmar que el treball de psicomotricitat es porta a terme de forma diària, continuada i reiterada, alhora que es presenta d’una forma global.

Cal destacar que adquirir habilitats psicomotrius ajuda als nostre alumnes a conquerir la seva independència i els ajuda a adaptar-se al medi social més proper.

Amb els alumnes més grans es treballa la psicomotricitat des d’aspectes com la dramatització i l’escenificació d’obres teatrals o petits contes i balls en grup, desenvolupant les coreografies els propis alumnes, i després representant-les en públic. És més, els alumnes de cicles superiors tenen l’oportunitat de dur a terme diferents crèdits variables on es treballen tots aquests aspectes.

El grup de psicomotricistes de l’escola també col·labora amb diferents entitats i grups de treball per tal d’investigar diferents tècniques i estratègies d’actuació, intercanviant experiències que ajuden en la nostra intervenció amb els alumnes.

L’Escola Fàsia-Sarrià col·labora en l’organització de la “Festa del moviment”. Aquesta iniciativa la duen a terme les escoles d’educació especial del districte, juntament amb les escoles ordinàries i el centre de recursos pedagògics (CRP) de Sarrià.

Expressió Visual i Plàstica

Immersos en una societat com l’actual, en què els estímuls visuals i les manifestacions artístiques adquireixen un paper predominat, tant en la vida individual com en la col·lectiva, es fa necessària una major conscienciació de la transcendència que aquestes manifestacions exerceixen sobre els nostres alumnes.

Mitjançant l’educació visual i plàstica l’escola Fàsia pretén treballar de manera transversal un mitjà de comunicació en el que qualsevol alumne pot manifestar tots els seus coneixements, experiències i emocions, fomentant doncs, la sensibilitat visual i creativa.

Atenent a la nostra preocupació de preservar les capacitats millor conservades dels nostres alumnes, l’objectiu fonamental és el de potenciar al màxim el domini manipulatiu, ja que serà bàsic pel seu futur desenvolupament dins del món laboral.

A través de l’experimentació amb diversos materials i eines, s’intenten portar a terme diferents tipus d’activitats mitjançant les quals, els alumnes integrin nous coneixements.

L’educació artística és un dels recursos utilitzats per la motivació dels nostres alumnes, no només en el seu propi àmbit, sinó també en l’estimulació del llenguatge en general.

Música

William Congrebe, dramaturg anglès del segle XVII, va dir una frase famosa: “La música té els encants necessaris per apaivagar un cor enfurismat”.

Al llarg dels anys, s’ha demostrat que la música és una eina essencial pel desenvolupament integral de la persona. En realitat és difícil imaginar-se la vida sense el so estimulant o relaxant, engrescador, vital, melangiós, preciós… d’una melodia. Tenint com a premissa aquest sentiment d’amor per la música, la nostra escola ha anat desplegant diferents activitats que tenen com a principal objectiu el progrés personal dels nostres alumnes. Com?, de diverses maneres, per exemple assistint a concerts en directe al Palau de la Música, al Liceu, al Palau St. Jordi, fent sessions d’audicions sobre diferents autors a l’escola i també prenent com a eines la música i els seus components.

Des de les edats primerenques es treballa el concepte “ritme” per tal que els nostres alumnes puguin copsar ritmes sonors, donar-los moviment, coordinar-los i aconseguir una prosòdia correcta tant en lectura com en escriptura. Sovint treballem les assignatures de forma interdisciplinar, relacionant-les entre si. Per exemple: en els nivells elementals, la música, amb Naturals i Socials (les estacions de l’any amb els fruits corresponents i amb Vivaldi…); a la vegada que van aprenent els sons dels instruments i la seva correspondència amb fets i sorolls de la vida quotidiana.

En els nivells més avançats es proposa la realització d’una recerca d’informació complementària dels compositors així com de les seves obres. Aquesta recerca pot dur els alumnes a l’estudi d’una època, les seves característiques i situació en un context musical, històric i geogràfic, a la discriminació i reconeixement dels diferents instruments que hi participen, etc. En aquest nivell s’introdueix també l’aprenentatge d’un instrument, generalment la flauta dolça.

Iniciem els nostres alumnes en el coneixement de tot tipus de música: clàssica, contemporània, òpera, jazz, nadales, típica…, oferint-los uns repertoris escollits acuradament per a cada nivell, atenent també a les seves preferències.

Com es pot veure, a l’Escola Fàsia entenem i utilitzem la música no només com a instrument de plaer sinó també com a element tant important com qualsevol altre dels que componen el currículum escolar i la formació de la persona.

TIC

Les escoles Fàsia-Sarrià i Fàsia-Eixample compten amb una aula d’informàtica on tots els alumnes realitzen una sessió setmanal seguint una programació individualitzada.

Els mestres d’informàtica de l’escola -en coordinació amb els tutors- introdueixen l’ús de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a l’aula d’informàtica i a la classe, com a eina d’aprenentatge relacionada amb la resta d’àrees curriculars. Es dóna una especial atenció a l’àrea de llengua, emprant sistemes augmentatius quan és necessari.

Les Competències Bàsiques TIC estan seqüenciades per cicles educatius a partir de les següents dimensions:

Impacte sociocultural:

• Comprendre l’impacte ètic i social relacionat amb TIC

• Desenvolupar pràctiques responsables en l’ús dels sistemes tecnològics i en el tractament i la difusió de la informació

Alfabetització tecnològica:

• Comprendre la naturalesa de les TIC com a objecte i producte tecnològic

• Dominar les destreses bàsiques necessàries per a la utilització de les TIC

• Dominar les estructures i els conceptes necessaris per utilitzar eficaçment les TIC

Instruments de treball intel·lectual:

• Enriquir el procés de treball intel·lectual i la creativitat amb l’ajut de les TIC

• Emprar-les per cercar, localitzar, avaluar i recuperar informació a partir d’una àmplia diversitat de fonts

• Utilitzar les TIC per dur a terme el tractament de les dades

• Presentar els resultats en diferents formats

• Aprendre a treballar en equip en entorns de treball de col·laboració

Eina de comunicació:

• Emprar els diferents canals i modalitats de comunicació que proporcionen les TIC per transmetre i rebre informació de forma efectiva

• Utilitzar les TIC com eina d’interacció i col·laboració amb altres entitats

• Valorar les implicacions de les eines de comunicació en l’entorn social i cultural

El Joc

Un tema important en el desenvolupament del nen és el joc com a factor central d’aprenentatge i alhora generador de l’adaptació social. El joc ens ajuda a profunditzar en la personalitat de cada nen i apropar-nos una mica més a desxifrar i millorar el seu desenvolupament.

El joc simbòlic ocupa un lloc privilegiat en el Cicle Infantil perquè els nens puguin entendre el món dels adults, les relacions que estableixen els adults entre els i les relacions d’aquests nens i amb el medi. Aquest tipus de joc pretén que el nen reprodueixi situacions de la vida quotidiana (cuineta, metges, botiguers, perruqueria, pares i mares,…), per tal que sigui capaç d’organitzar els seus coneixements vers el món i les relacions amb els altres, a la vegada que l’ajuda a desenvolupar el seu llenguatge oral.

En el Cicle Infantil també hem de destacar el joc dirigit pels educadors on el nen ha de complir determinades regles o normes i aprendre a respectar-les (pica paret, l’aranya, el mocador, …). Tots aquests jocs ajuden a la socialització i la integració del nen en grup-classe. També s’introdueixen en aquesta etapa jocs de taula senzills (dòmino, encaixos,…) per tal que el nen comenci a familiaritzar-se amb aquest tipus de joc.

A partir de Cicle Inicial s’introdueixen jocs de taula (dòmino, memòries,.) que treballen aspectes com la memòria, nocions espacials, temporals i numèriques, i el respecte per les normes i pels altres companys. En funció de l’edat del nen hi haurà més grau d’exigència de les normes.

El joc és imprescindible pel nen, ja que a través d’ell aquest serà capaç d’establir relacions significatives amb els objectes i els altres, alhora que desenvolupa la seva motricitat i el seu llenguatge de manera més lúdica.

Sortides Pedagògiques

A les Escoles Fàsia considerem les sortides com quelcom molt important, doncs creiem en un aprenentatge vivencial i què millor manera d’aconseguir-ho que a través d’activitats lúdiques.

Finalitat de les nostres sortides

- Conèixer l’entorn que els envolta (el comerç, els oficis, …)

- Acostumar-se a seguir les normes socials bàsiques (no cridar pel carrer, no córrer, no empentar,…)

- Seguir les normes de seguretat vial (no creuar en vermell, travessar pels llocs adients,…)

- Constatar de manera real i pràctica tot allò que aprenen a classe.

Les sortides es planifiquen a l’inici de curs coordinant les programacions d’aula, temes a treballar, amb la temàtica de les sortides, acumulant informació per diferents mitjans (Internet, telefònica, guies de la ciutat, recollida a través de famílies que ens comenten possibilitats) quan aquesta no ens ha arribat al centre.

El calendari de sortides es transmet i es comenta a les famílies el dia de la reunió de pares, d’inici de curs. El caràcter de les sortides, donada la importància pel correcte assoliment dels continguts del currículum, és de caràcter obligatori i queden reflectides en el Projecte Educatiu de l’escola ( Programació General de Centre).

Les sortides es realitzen tant en grup classe (específiques pels temes treballats en un aula), en parelles per a realitzar tasques d’autonomia personal com anar a comprar el diari o varies aules juntes per afinitat entre companys/es o per temàtica. De caràcter especial, es realitza una sortida conjunta de totes les aules per a millorar el sentiment de grup i companyerisme entre tots els component de l’escola.

Els alumnes d’educació infantil surten un cop per setmana; aquestes sortides estan emmarcades dins la nostra preocupació constant d’integració dels nostres alumnes en el món que ens envolta, coneixement del barri, serveis que ofereix, etc. Tanmateix realitzen sortides mensuals com audicions, teatre, titelles, museus, etc.

Els alumnes d’educació primària i secundària realitzen les sortides un cop al mes. Les sortides poden ser de tot un matí, a la tarda o de tot un dia sencer.

El menjar el proporciona la mateixa escola variant el menú de l’empresa de càtering per entrepans.

S´intenta aprofitar al màxim les diferents sortides que organitza l’Ajuntament de Barcelona per la seva gratuïtat i diversitat. Un cop s’han decidit les sortides més adients, hi haurà un treball transversal per tal de conèixer els transports urbans, buscar el recorregut més adient, calcular el cost de la sortida, etc., per afavorir els hàbits d’autonomia dels nostres alumnes.

Etapes Educatives

Primària

Cal destacar l’educació primària, com una etapa fonamental i privilegiada en la formació dels nens i les nenes. Aquesta etapa educativa és el marc idoni per adquirir les competències bàsiques i posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat i la participació.

Correspon al mestre i a la mestra orientar, acompanyar, estimular e impulsar l’hàbit de descoberta. Per això serà fonamental, al costat dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge, una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l’alumnat.

En aquesta etapa és fonamental que els continguts de les diferents àrees es desenvolupin tenint en compte la funcionalitat i significativitat dels aprenentatges, la seva vinculació amb l’entorn mediat i immediat, la participació de l’alumnat en el procés d’aprenentatge i la permanent adequació a les necessitats educatives dels infants. Per la manera com l’alumnat d’educació primària accedeix al coneixement, es fa necessària una visió global dels continguts de les diferents àrees de manera que les competències bàsiques adquireixen un paper rellevant.

L’acció educativa respectarà els principis bàsics següents: tenir en compte les diverses maneres d’aprendre de l’alumnat; adequar l’ensenyament a les diverses característiques personals i socials que condicionen els aprenentatges; seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens i les nenes aprenguin; potenciar que l’activitat de classe discorri en les millors condicions possibles perquè cada alumne i el grup en conjunt s’esforci per aprendre, raonar i expressar el que se sap; per plantejar els dubtes; per reelaborar el coneixement; i per actuar amb autonomia, responsabilitat i compromís; posar els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat, quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació.

L’etapa de Primària que realitzem a la nostra escola està dirigida a nois i noies de 6 a 12/14 anys que mostren dificultats d’aprenentatge, ja sigui perquè el seu ritme evolutiu és més lent o bé perquè les seves pautes de conducta no són les adequades.

Què oferim?

 • Un ritme de treball que respecti el propi ritme de cada alumne i que parteixi dels coneixements bàsics que posseeix cadascú.
 • Una atenció individualitzada tant a nivell escolar com psicològic (amb entrevistes periòdiques amb tutors i també amb metges i/o psicòlegs si es dóna el cas).

Com ho fem?

 •  Grups-classe reduïts, 4/6 alumnes per tutor.
 • Agrupem als alumnes en funció de les seves capacitats, edat cronològica i relacions socials. Intentem fer els grups el més homogeni possible, per tal que puguin seguir un ritme adequat a les seves possibilitats.
 • La presència de dos titulars per grup-classe amb ajut d’estudiants en pràctiques de diferents graus (pedagogia, magisteri, treball social, màsters) permeten una atenció més individualitzada i el desdoblament en grups encara més reduïts.
 • Atenció psicològica (si escau) individual dins l’horari escolar per part del grup de psicòlegs de l’escola.
 • Més dedicació a les àrees instrumentals que formen part del tronc comú: llengua i matemàtiques, ja que les considerem la base de la resta d’aprenentatges.
 • Sortides mensuals a teatres, museus, exposicions, tallers, natura,…, en funció dels temes treballats. I convivències escolars a la neu (hivern) i a la natura (estiu).

ESO

L’ESO que realitzem a la nostra escola està dirigida a nois i noies de 12-14/16-18 anys que mostren dificultats d’aprenentatge, ja sigui perquè el seu ritme evolutiu és més lent o bé perquè les seves pautes de conducta no són les adequades.

Volem que els nostres alumnes aprenguin els coneixements i adquireixin els hàbits necessaris i bàsics per a tot tipus d’aprenentatge posterior, transmetent-los valors com l’esforç, la solidaritat, la tolerància i el respecte, tant a les persones com a totes les coses.

Què oferim?

 • Un ritme de treball que respecti el propi ritme de cada alumne i que parteixi dels coneixements bàsics que posseeix cadascú.
 • Una atenció individualitzada tant a nivell escolar com psicològic (amb entrevistes periòdiques amb tutors i també amb metges o psicòlegs si es dóna el cas).
 • Una continuïtat en els seus estudis i en la seva evolució psicològica, personal i social, tot tenint sempre present una visió del seu futur laboral i/o acadèmic.
 • La possibilitat d’allargar la seva escolaritat obligatòria fins als 18 anys.
 • La possibilitat d’obtenir el títol de Graduat en ESO si aconsegueix assolir els objectius fixats en el seu PI i la inspecció de la zona dóna el seu vist i plau.

Com ho fem?

 • Grups-classe reduïts, màxim 12 alumnes, amb dos tutors.
 • Agrupaments flexibles: agrupem als alumnes en funció de les seves capacitats reals en cada àrea curricular i també en funció del seu punt de partida quan arriben a l’escola. D’aquesta manera no es creen llacunes de coneixement i cadascú es troba dins un grup el més homogeni possible, podent seguir un ritme adequat a les seves possibilitats.
 • La presència de dos titulars per grup-classe amb ajut d’estudiant en pràctiques de diferents carreres (pedagogia, magisteri, treball social, màsters) permeten una atenció més individualitzada i el desdoblament en grups flexibles.
 • Atenció psicològica (si escau) individual dins l’horari escolar per part del psicòleg de l’escola.
 • Reforçament de les àrees instrumentals individualment o en petit grup portat a terme per la logopeda de l’escola i que es coordina amb la mestra-tutora dels alumnes per incidir en aquells aspectes en què poden presentar més dificultats.
 • Més dedicació a les àrees instrumentals que formen part del tronc comú: llengua i matemàtiques, ja que les considerem la base de la resta d’aprenentatges.
 • Introducció de crèdits de reforç en funció de les necessitats reals del grup/classe o dels possibles subgrups que es poden derivar.
 • Realització de crèdits variables que els alumnes poden escollir en funció dels seus interessos dins un ampli ventall que se’ls ofereix. Aquests crèdits variables es treballen durant un trimestre o durant tot el curs. D’aquesta manera poden accedir a molts aspectes específics de diferents àrees curriculars que d’altra banda no s’analitzen tan a fons. Aquesta manera de treballar-los, a més, permet un major aprofitament, ja que es fan tres grups diferents amb especialistes del tema.
 • Realització d’un crèdit de síntesi en el que s’intenta aprofitar totes les àrees curriculars per a fer una anàlisi exhaustiu d’una zona: la Vall de Núria a l’època d’hivern i una altra zona a l’època d’estiu.
 •  Sortides mensuals a teatres, museus, exposicions, tallers, natura,…, en funció dels temes treballats.
 •  Realització de diferents tallers (de cuina, d’estampació de samarretes, roses, etc.) sobretot en l’època de final de curs per a recollir diners per subvencionar les sortides i/o les convivències escolars.

ESO Funcional

Promocionen a l´aula d’ESO funcional els alumnes de 12 a 16/18 anys que mostren greus dificultats per seguir els aprenentatges purament acadèmics. Aquests presenten una dificultat per accedir als continguts abstractes, acompanyada en ocasions de trastorns del caràcter i/o de la personalitat.

Els continguts acadèmics es continuen treballant, des d’una vessant molt funcional, complimentats amb d’altres tipus d’activitats prioritàries per l’accés a l’autonomia personal i per tant a la vida adulta.

Objectius principals

 • Conscienciar als pares i familiars que malgrat les seves deficiències són adolescents i se’ls ha de tractar com a tals, evitant postures de sobreprotecció i conductes infantilitzades.
 • Utilitzar els diners: conèixer les monedes i bitllets en curs, canvi de moneda.
 • Conèixer i utilitzar el rellotge
 • Redactar cartes, notes i llistes de la compra, així com omplir formularis.
 • Portar a terme tasques domèstiques: parar i desparar la taula, doblegar la roba, fer el llit, preparar menjars senzills, manteniment i neteja.
 • Realitzar sortides setmanals per anar a comprar material per a la classe (taller de cuina, plàstica, costura, etc.) o per al centre escolar.
 • Adquirir unes normes vials i un comportament cívic (utilitzar les papereres, respectar el mobiliari, etc).
 • Desenvolupar un bon grau d’autonomia en els desplaçaments urbans mitjançant l’orientació a la ciutat i l’ús dels transports públics (metro, autobús, taxi…).
 • Tenir coneixement del que succeeix al seu entorn social i cultural (a través del periòdic, la radio i la televisió).
 • Adquirir un bon nivell de habilitats socials (saber expressar queixes, preferències i opinions, prendre decisions, acceptar i treballar en grup, etc.) per tal de facilitar el seu desenvolupament personal i integració laboral.
 • Potenciar el temps d’oci (esplai, sortides extraescolars amb companys, etc.).

 

Un cop finalitzada l’etapa a l’aula d’ESO Funcional ens plantegem quines sortides són les més adients per cada alumne/a, tenint en compte les seves àrees millor conservades, habilitats, aficions, grau de disminució, opinió dels pares, el lloc on viu, l’evolució escolar, etc. Durant l’últim any d’escolarització a l’aula d’ESO Funcional les entrevistes que es duen a terme amb els pares, tenen com a objectiu primordial informar-los de les diferents sortides i dels passos burocràtics que cal realitzar per la inserció laboral dels seus fills.

Amb aquesta finalitat, cal anar a l’EVO (Equip de Valoració i Orientació) per valorar el grau de disminució i segons la valoració feta, es fa l’orientació laboral:

 • Centres Ocupacionals
 • SOI (Servei d’Ocupacional d’Inserció)
 • Centres Especials de Treball
 • SSIL (Servei Social de Suport a la Integració Laboral)
 • TVA (Transició a la Vida Adulta)
 • PQPI adaptats (Programes de Qualificació Professional Inicial)
 • Cursos de Formació
 • Aprenentatge d’oficis
 • Inserció al món laboral

La nostra escola visita personalment els diferents centres per poder donar la màxima informació als pares. Altrament, es té en compte l’experiència viscuda per ex-alumnes que ja hi estan ubicats.

Per veure més informació anar a l’apartat de la web Funcionament de l’Escola (La Continuïtat: Programes Formatius Laborals)

Centre Col.laborador en Pràctiques

Les Escoles Fàsia són centres col·laboradors en pràctiques.

Un dels objectius més importants de les pràctiques implica que l’alumne pugui contrastar els seus coneixements teòrics amb la realitat educativa. Per altra banda el tutor d’aula pot comptar amb el suport d’un estudiant amb coneixements teòrics actualitzats, el que fa que l’escola mai perdi contacte amb els continguts i les tendències actualment en vigor a les universitats catalanes, i fins i tot de l’estranger (Erasmus).

Les pràctiques han de servir als futurs/es mestres d’Educació Especial, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i /o logopedes per aprendre al màxim sobre els diferents aspectes de la dinàmica de l’aula i del funcionament d’una escola d’ EE. Per això se’ls facilitarà la possibilitat de participar en totes les feines que integren el procés educatiu: disseny d’activitats grupals i individuals per l’elaboració d’unitats de programació, preparació de material pedagògic i la realització de classes pràctiques i sortides en amb tot el grup classe.

Institucions amb les que col·laboren les Escoles Fàsia

Actualment som centres col.laboradors en pràctiques de les següents institucions:

Universitat de Barcelona: Graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària, Psicologia, Psicopedagogia i Logopèdia.

Universitat Ramon Llull – Facultat de Psicologia i Ciències de l’educació Blanquerna: Graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària, Psicologia, Logopèdia i Màsters.

Universitat Rovira i Virgili: Psicologia.

Universitat Abat Oliva CEU: Psicologia.

Universitat de Vic: Graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

Universitat Autònoma de Barcelona: Graus d’Educació Infantil, d’Educació Primària, Logopèdia, Erasmus de Magisteri i Màster en Psicopatologia Clínica Infanto-Juvenil.

Universitat Pompeu Fabra de Barcelona: Màster en Musicoteràpia.

Cicles Formatius: Grau Superior d’Integració Social (IES Severo Ochoa , Sagrat Cor de Barcelona).

ISEP Formatiu: Psicopedagogia, Logopèdia, Fundació Antoni Cambrodí. Institut de Psicologia Evolutiva. Tarragona i Màsters.

UOC Universitat Oberta de Catalunya: Psicologia.

UIC Universitat Internacional de Catalunya: Graus d’Educació Infantil i d’Educació Primària.

FUB Clínica Universitària de Manresa: Logopèdia.

Fundació Pere Tarrés: Treball Social.

Universitá Roma Tre: Facultat de Ciències de la Formació Primària.

 

Podeu descarregar el contingut d’aquesta secció en format pdf (CATALÀ)

Projecte Educatiu CAT

Podéis descargar el contenido de esta sección en formato pdf (CASTELLANO)

Proyecto Educativo CAST