Projectes del Curs

PROJECTES COMUNS / METODOLOGIES

JUMP MATH

Aquest curs alguns grups-classe de l’escola han iniciat un nou projecte per a treballar les matemàtiques: JUMP Math.
És un programa d’ensenyament-aprenentatge que treballa les mates d’una manera manipulativa, motivadora i amb petits progressos per aconseguir l’èxit. A l’escola hem adquirit el material per a cada nivell.
Els principis bàsics que utilitza son:
 Enllaç a la seva web

JUMP Math rep el premi WISE 2016. World Innovation Summit for Education (WISE) ha anunciat que JUMP Math és un dels sis projectes guanyadors de WISE Awards 2016. Aquest premi és un reconeixement a les pràctiques més efectives a l’hora de fer front als reptes educatius urgents a nivell mundial pel seu caràcter innovador, la seva contribució positiva i la seva capacitat per ser adaptats i escalats.

MÈTODE DE LECTOESCRIPTURA PAS A PAS

Metodologia pròpia que combina el mètode global i l’analític d’aquisició de la lectoescriptura de forma molt seqüencial i que consisteix en donar des del principi tota l’ajuda possible.
Es tracta de presentar les tasques amb un nivell mínim de dificultat, amb una perspectiva basada en la màxima possibilitat d’èxit ja que amb els nostres alumnes no funciona l’estratègia d’assaig i error afavorint així la seva autoestima.
El material està dividit en tres blocs de 10 paraules cadascun, aquesta metodologia és seqüencial i proposa activitats senzilles, sistemàtiques i de progressiva dificultat amb el recolzament de diferents tipus d’ajudes manipulatives i amb el suport de la logopeda i el mestre tutor.
Aquest mètode d’aprenentatge de la lectoescriptura ens permet situar amb força concreció en quin punt de la cadena de passos cal insistir, amb un determinat alumne, i quin és el pas que cal fer a continuació per assolir l’objectiu següent. Es tracta d’una metodologia molt personalitzada ja que s’adapta al nivell maduratiu de l’alumne independentment de la seva edat cronològica.
 

Podeu veure els vídeos que han realitzat les logopedes de l’escola per explicar el mètode: ACCEDIR AL CANAL YOUTUBE

LECTURA FÀCIL

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir i potenciar el gust per la lectura. Les escoles fàsia formem part de l’associació lectura fàcil i dins la nostra biblioteca estan presents una selecció de llibres classificats.

La metodologia utilitzada s’adapta a les dificultats lectores i de comprensió que tenen els nostres alumnes. Existeixen unes directrius internacionals que donen orientacions sobre els aspectes tant formals com de contingut per elaborar aquests tipus de materials. No es pot parlar de normes estrictes, però sí un principi bàsic: construir una història concreta i lògica amb una sola línia argumental.

Algunes característiques que es senyalen dins del mètode de LF són les següents:

 • La utilització d’un llenguatge simple i directe.
 • Estructurar el text de manera clara i coherent.
 • Cal evitar tecnicismes, abreviatures i inicials.
 • Expressar les idees fonamentals en una sola frase.
 • Evitar conceptes abstractes.
 • Utilitzar fotografies, gràfics i/o logotips per recolzar la comprensió del text.

Aquests són alguns dels títols que fem servir a l’escola:

 

Adjuntem l’enllaç de l’associació LF per si voleu tenir més informació:  www.lecturafacil.net 

PROJECTE FACIL-SAAC

Durant aquest curs continuem treballant en el projecte FACIL-SAAC , és un programa educatiu per a ensenyar i aprendre llenguatge amb independència de les capacitats individuals de cada persona. Pel seu caràcter pedagògic, és en l’àmbit educatiu on aquest projecte pot desenvolupar el seu màxim potencial.

El projecte contempla la seva aplicació a alumnes amb dificultats comunicatives i/o d’aprenentatge moderades o greus, de qualsevol etapa d’escolaritat obligatòria tant de centres ordinaris com d’educació especial com el nostre. Els continguts, la metodologia i els materials emprats s’ajusten a cada etapa i a cada individu segons les seves capacitats i necessitats.

Els professionals que treballem amb els vostres fills hem considerat aquest projecte especialment indicat per a desenvolupar-lo a l’aula dins l’àrea curricular de llengua i comunicació i en les sessions individuals de logopèdia. Es tracta d’una metodologia que no substitueix però sí pot complementar amb eficàcia la feina que ja s’està duent a terme.

Els mestres, logopedes i alguns pares dels centres hem rebut una formació específica i els materials necessaris per al desenvolupament d’aquesta metodologia gràcies al suport dels professionals de la Fundació Gerard i l’Associació Adimir.

PROJECTE PLA DE CONSUM DE FRUITA A LES ESCOLES

Des de fa quatre cursos les nostres escoles participen en el Pla de consum de Fruita a les Escoles. Aquest any continua amb el lema “Els teus cracks preferits MENGEN FRUITA” adreçat als centres educatius de 2n Cicle d’Educació Infantil i Primària. Consisteix en rebre gratuïtament fruita seleccionada en funció de l’estació de l’any, proximitat al punt de producció, qualitat, etc, per distribuir-la entre els nens i les nenes perquè la consumeixin durant l’esmorzar i/o el berenar dins el recinte del centre educatiu.

Enllaç a la web del gencat

Tríptic informatiu

 

ESCOLA AMIGA

Amb la intenció de seguir les directrius que marca la nova llei d’educació pel que fa a la inclusió, les Escoles Fàsia van dissenyar el projecte “Escola Amiga”.

El projecte “Escola Amiga” consisteix en la inclusió d’alumnes de l’Escola Fàsia a l’Escola IPSI amb el suport permanent d’un tutor de Fàsia que fa d’acompanyant i comparteix la tutoria amb el tutor/a de l’escola IPSI i una monitora de menjador i pati que vetlla pel funcionament de l’estona d’esbarjo i la correcta interacció social dels alumnes de Fàsia amb els alumnes de l’escola ordinària. Vam iniciar aquest projecte el mes de setembre del 2009.

 

El curs 10-11  es va presentar aquest projecte a les X Jornades diàleg Escola-Universitat organitzades per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna.

Podeu accedir al fitxer presentat, clicant al següent enllaç: Jornades Blanquerna Escola Amiga / Projecte Escola Amiga

CAP NEN SENSE COLÒNIES

Des de fa uns anys a Escoles Fàsia, amb la col•laboració de les famílies i dels alumnes, es duen a terme diverses iniciatives per recollir diners i així abaratir les colònies.

Paneres de Nadal: Els articles d’aquestes paneres els donen desinteressadament les famílies a les escoles, i els alumnes en venen els números.

Diada de Sant Jordi: Venda de punts de llibre fets pels alumnes i llibres donació de tota la comunitat educativa.

 

PROJECTES ESCOLA SARRIÀ

PROJECTES LECTURA-ESCRIPTURA

DESCRIPCIÓ
La comunicació entre dos o més persones és un procés empàtic i d’escolta activa, tant quan la comunicació és directa com quan es fa mitjançant un dispositiu mòbil (telèfon o tauleta). Cal tenir present les funcions de la comunicació: informativa, expressiva o emotiva i/o contacte. Aquest projecte es porta a terme un cop quinzenalment a les sessions de Logopèdia.
OBJECTIUS
 • Què volem dir, hem de pensar que el diàleg té principi i fi, i saber donar sentit al missatge.
 • De què vull parlar: deures, sortides, quedar, preocupar-se per les absències, fer algun recordatori, notificar alguna cosa quotidiana.
 • Com ho dic?
 • Salutacions, diferenciar a qui ens dirigim: pare, mare, amics.
 • Horaris que es pot utilitzar
 • On es pot utilitzar?
 • Com se que l’altre pot parlar? O no pot parlar?
 • Com se que m’ha entès? Si em contesta o s’ha perdut a la conversa
 • Què he de fer? Cridar l’atenció del receptor.
 • Evitar les conductes que bloquegen: queixar-se sempre, no acabar les converses.
 • No utilitzar mai els missatges per burlar-se, recordar fracassos i errors, observacions desconsiderades…
 • Com sap l’altre que ha acabat la conversa.
 • Com acomiadar-se?
DESCRIPCIÓ
La lectura és una eina bàsica per l’aprenentatge i l’adquisició de cultura general, per això a través d’aquest taller volem que fomentin la seva motivació i interès per la lectura d’una forma dinàmica, divertida i fàcil. S’han escollit dues obres literàries de la col·lecció de Lectura Fàcil. Una d’elles es farà en llengua castellana i l’altra de en llengua catalana. Durant aquestes sessions, els alumnes llegeixen individualment un capítol i posteriorment, es fa la lectura de forma grupal en veu alta. Per treballar la comprensió lectora, realitzen diferents activitats relacionades amb el capítol treballat.
 
OBJECTIUS
 • Respectar l’ambient de lectura de l’aula.
 • Gaudir de la lectura individual.
 • Seguir la lectura en grup.
 • Llegir utilitzant un to de veu adequat.
 • Respectar els signes de puntuació.
 • Respectar la lectura dels companys.
 • Comprendre el text treballat.
 • Sintetitzar i extreure, amb ajuda, les idees principals del text.
 • Seguir el fil conductor de la història.

 

PROJECTES MEDI SOCIAL-NATURAL-AMBIENTAL

DESCRIPCIÓ
El projecte que es presenta a continuació es diu la màquina del temps (o línia del temps). Consisteix a elaborar un mecanisme que faciliti la visualització de les diferents etapes de la història, així com el temps transcorregut des de l’actualitat fins a la Prehistòria. El que diferència la línia del temps del fris cronològic és la visualització del transcurs dels anys. És a dir, el que ens interessa és que els alumnes comprenguin i visualitzin el transcurs del temps a escala. D’aquesta manera entendran que cada etapa històrica té un temps determinat, per tant, en termes cronològics, no totes ocuparan el mateix espai. També s’aprofitarà l’ocasió per treballar els aspectes més rellevants de les etapes històriques, així com les inquietuds de cada alumne envers aquestes. Per tant, treballarem la història, però podem dir que és un projecte interdisciplinari que també engloba la plàstica, les matemàtiques, el mitjà natural i social, la llengua i la filosofia… Àrees de les quals ompliran el projecte de continguts, no tant com a elements predeterminats per aquestes, sinó com a mitjans per projectar la mirada individual i col·lectiva sobre la realitat.
OBJECTIUS
 • Elaborar un fris cronològic amb totes les etapes de la història.
 • Conèixer les diferents etapes de la història.
 • Conèixer els esdeveniments més rellevants de cada etapa.
 • Saber situar-se en el temps històric.
 • Entendre i visualitzar la distància temporal de cada etapa.
 • Col·locar un fet i/o personatge històric en el fris que hagi sortit en qualsevol àrea.
 • Aplicar els coneixements de mesura en l’elaboració del fris.
 • Entendre i utilitzar els nombres romans.
 • Entendre el sistema de numeració posicional i decimal.
 • Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
 • Millorar el càlcul mental.
 • Donar sentit als nombres manipulant-los i establint una relació entre ells.
 • Cercar informació rellevant per Internet.
 • Cercar texts autèntics.
 • Treballar amb diferents tipus de text.
 • Fomentar el diàleg entre l’alumnat.
 • Llegir informació en diferents formats: imatges, vídeos, esquemes virtuals.
 • Elaborar resums, esquemes i gràfics.
 
DESCRIPCIÓ
Aquest curs hem englobat l’àrea de medi dins del projecte “El mercat de Sarrià”, on l’objectiu principal és que els alumnes aprenguin quines hi ha a un mercat, què hi venen, quines persones hi treballen. Cada mes treballarem una parada i sortirem a visitar-la i a comprar una mostra dels aliments treballats per cuinar-los i tastar-los a l’escola.
OBJECTIUS
 • Identificar les parades del mercat.
 • Relacionar les parades amb els oficis.
 • Relacionar les parades amb els aliments.
 • Relacionar els oficis amb els aliments.
 • Nombrar els aliments que venen a cada parada.
 • Identificar un aliment per la seva forma i el color.
 • Familiaritzar-se amb l’origen dels aliments.
 • Recordar quins aliments comprarem el dia de la sortida.
 
DESCRIPCIÓ
Amb el projecte de l’Hort pretenem que els alumnes es familiaritzin amb les tasques bàsiques de la sembra, el manteniment i la recollida de plantes i fruits. A l’aula treballarem el vocabulari específic (eines, plantes, colors…) mitjançant materials diversos i setmanalment generalitzarem els aprenentatges durant les visites a l’hort.
OBJECTIUS
 • Aprendre el nom de les eines bàsiques.
 • Usar correctament les eines bàsiques.
 • Aprendre la seqüència bàsica de tasques quan arribem a l’hort.
 • Demanar el material necessari correctament.
 • Identificar la flor d’una planta.
 • Identificar la fulla d’una planta.
 • Identificar les arrels d’una planta.
 

DESCRIPCIÓ
Aquest any, ens endinsem en un gran viatge: A través de diferents àrees anirem descobrint el nostre món. Des dels animals comuns de cada entorn, passant per monument emblemàtics i descobrint nous sabors que ens portaran per tot arreu.
OBJECTIUS
 • Conèixer i identificar els monuments més importants de cada continent.
 • Reconèixer animals i les seves principals característiques.
 • Saber classificar els animals en diferents criteris.
 • Guanyar en autonomia, en diverses situacions i espais.
 • Elaborar les receptes de diferents cultures i països.
 • Generar diferents creacions artístiques de forma transversal amb les àrees de medi natural i socials.
 

DESCRIPCIÓ
A través d’aquest projecte ja encetat altres anys, fem que els propis alumnes busquin els camins i transports adients per a realitzar les diferents excursions i sortides de la classe i l’escola i busquin com anar a diferents llocs emblemàtics de Barcelona. Ens familiaritzem amb les línies de metro, bus i tramvia de la nostra ciutat, els seus logotips, recorreguts i a entendre les indicacions pròpies del vocabulari espacial aplicat a un plànol, així com a entendre les indicacions pròpies de les webs. Emprem webs com la de TMB de Barcelona, Apps de programació com l’Scratch (a l’espai de tecnologia) i google maps.
OBJECTIUS
 • Seguir ordres espacials sobre una quadrícula al paper.
 • Seguir ordres espacials en els jocs orals a través del propi cos.
 • Saber portar l’Scratch d’un lloc a un altre de la pantalla donant-li ordres.
 • Saber portar l’Scratch a un lloc concret de la pantalla.
 • Familiaritzar-se amb l’app de tmb.cat
 • Saber fer anar el “vull anar” de tmb.cat.
 • Saber buscar la ruta de les excursions al tmb.cat, vull anar.
 • Familiaritzar-se amb els plànols.
 • Saber situar-se en el plànol en diferents moments del recorregut.
 • Millorar en el seguiment de recorreguts marcats al plànol.
 

PROJECTES D’AUTONOMIA 

DESCRIPCIÓ
Es tracta d’elaborar entre tots un menú equilibrat i senzill per a oferir als mestres els dies de claustre. Escollirem entre diferents opcions un primer, un segon i un postre, amb la possibilitat d’un menú de règim o una versió light si les caloríes ens amoïnen! Farem la llista de la compra, anirem al supermercat i treballarem els euros, les habilitats socials, l’orientació i la seguretat vial. Posteriorment a matemàtiques, treballarem a través del tiquet els conceptes del canvi, barat, car, aproximacions i euros. Aprofitarem les herbes de l’hort i els productes que ens creixin per als nostres plats. Aprendrem el que és la cuina de mercat i els productes de proximitat. Llegirem les receptes, pensarem i buscarem els estris i aprendrem a desenvolupar-nos en l’entorn de la cuina d’una manera segura i cada cop més efectiva. Practicarem les habilitats pròpies dels cuiners com el tallar, pelar, rentar, les normes d’higiene i seguretat en la cuina i a l’hora de manipular els aliments i els estris, les normes de conservació, les dates de caducitat, el reciclatge dels residus,… i com no, la importància de la presentació dels plats i la seva netedat aportant un detallet propi de cada mes als nostres àpats. Per últim netejarem i endreçarem els estris i aliments al lloc corresponent per a la propera. Amb els diners recaudats, aprendrem a gaudir dels nostres estalvis invertint-los en alguna sortida o ocasió especial per a tot el grup participant.
OBJECTIUS
 • Escollir receptes
 • Reconèixer els ingredients
 • Fer la llista de la compra
 • Orientar-se al barri proper
 • Seguir normes de seguretat al carrer
 • Localitzar productes al supermercat
 • Dirigir-se als treballadors de manera educada i adient
 • Practicar les habilitats socials
 • Col·locar productes pesants a la part inferior de la bossa o el carro de la compra i els trencadissos a sobre
 • Aproximar a l’alça el total d’un tiquet per a poder pagar
 • Escollir el bitllet adient per a pagar
 • Localitzar els diferents estris de cuina
 • Familiaritzar-se amb l’ús del microones, la nevera, el forn, els focs i la minipimer
 • Millorar en l’ús del pelador i el ganivet
 • Entendre la necessitat de netejar els diferents estris
 • Respectar i seguir les normes d’higiene bàsiques en la manipulació dels aliments
 
DESCRIPCIÓ
Aprofitem aquest projecte per treballar amb una metodologia manipulativa, ens dividim en petits grups i ens encarreguem de part de la recepta. D’aquesta forma tots s’impliquen i realitzen el procés sota la supervisió de l’adult. Molts tenen por al foc, als ganivets, obrir llaunes… per tot això sobretot treballem amb la importància de donar confiança i seguretat als alumnes. Aquest curs, la base de cada recepta serà una fruita, cada mes treballarem amb una fruita diferent.
OBJECTIUS
 • Escollir una recepta de cuina senzilla i econòmica.
 • Elaborar la llista de la compra.
 • Trobar de manera ràpida els productes al supermercat.
 • Saber trobar el producte més barat dins dels productes de les mateixes característiques.
 • Utilitzar correctament les habilitats socials per dirigir-se al personal del supermercat.
 • Pagar amb els diners aproximats la compra.
 • Pagar amb els diners exactes la compra.
 • Ser àgil a la caixa.
 • Interpretar el tiquet de la compra.
 • Saber els passos a seguir en l’elaboració de la recepta de cuina.
 • Conèixer els estris que es necessiten per la elaboració de la recepta.
 • Buscar i preparar els estris necessaris.
 • Buscar i preparar els ingredients.
 • Ser destre a l’hora de tallar, pelar, ratllar…
 • Mesurar correctament els ingredients.
 • Ser conscient si pot repetir de ració.
 • Ser conscient de la importància de menjar de manera saludable.
 
DESCRIPCIÓ
Cada dijous realitzarem el projecte Cantina. Els dilluns els alumnes de la nostra classe aniran per les diferents classes a preguntar als alumnes i als mestres qui voldrà entrepà i/o suc, i en cas de que vulguin entrepans, de què el voldran i ho anotaran en una graella. El dimarts en el Projecte d’anem a la compra compraran els ingredients necessaris i el dijous realitzaran els entrepans. Un cop realitzat els entrepans i classificats per classes, hi haurà un responsable cada setmana que vendrà els entrepans i els sucs cobrant els diners i tornant el canvi.
OBJECTIUS
 • Saber fer els encàrrecs de manera correcta i autònoma parlant amb educació i respecte. Enrecordar-se de la informació a dir i saber contestar a les preguntes que se’ls hi formulen
 • Llegir, omplir i interpretar una graella
 • Comprendre els problemes que se’ls hi plantegen i saber distingir les operacions per resoldre’l
 • Distingir i fer ús correcta de la nova terminologia: despeses, beneficis…
 • Manipular els euros. Tornar canvis quan sigui necessari i saber identificar si estan pagant de manera correcta
 • Realitzar de manera autònoma els entrepans i saber el procés d’elaboració: primer tallar el pa, posar el tomàquet, l’embotit, embolicar-ho i classificar-ho per classes
 • Ser pulcre en el procés d’elaboració, rentant-se les mans i evitar tocar res mentre es treballa
 • Tenir cura del material emprat i netejar al finalitzar l’activitat
 
DESCRIPCIÓ
Aprofitem aquest projecte per treballar amb una metodologia manipulativa, ens dividim en petits grups i ens encarreguem de part de la recepta. D’aquesta forma tots s’impliquen i realitzen el procés sota la supervisió de l’adult. Molts tenen por al foc, als ganivets, obrir llaunes… per tot això sobretot treballem amb la importància de donar confiança i seguretat als alumnes. Aquest curs, la base de cada recepta serà una fruita, cada mes treballarem amb una fruita diferent.
OBJECTIUS
 • Estar atent a les explicacions i als vídeos
 • Seguir els passos d’higiene a l’hora de cuinar
 • Utilitzar els estris de manera adequada
 • Demanar ajuda quan cal
 • Utilitzar correctament el ganivet
 • Utilitzar el pelador
 • Tenir cura amb el foc de la cuina
 • Provar el resultat de la recepta treballada
 

DESCRIPCIÓ
El dimarts al matí realitzem una sortida per anar a comprar. Els dilluns hi ha un responsable que pregunta als mestres si volen alguna cosa del Mercadona. Després a llengua s’elabora la llista de la compra escrita i amb imatges. Un cop a l’escola es distribueix els productes i es cobra.
OBJECTIUS
 • Orientar-se dins l’escola
 • Entrar a les classes de manera adequada
 • Utilitzar les habilitats comunicatives adequades (saludar, utilitzar un bo to de veu, donar la informació…) quan entra a les classes
 • Identificar els pictogrames per realitzar la llista de la compra
 • Orientar-se pel barri caminant o amb autobús
 • Orientar-se dins del Mercadona
 • Cercar els diferents productes als estants
 • Comportar-se de manera adequada dins del supermercat
 • Desar els productes a la cinta o al carro
 • Diferenciar els productes més cars dels econòmics
 • Comptar els productes que hem comprat
 • Repartir les comandes adequadament
 • Cobrar i tornar el canvi correctament
 
DESCRIPCIÓ

Aquest és un projecte on els continguts presentats van dirigits a complementar les àrees de llengües, de matemàtiques i de tutoria. L’objectiu principal va encaminat a treballar les competències personals, afavorint les estratègies d’estudi i habilitats d’aprenentatge dels nostres alumnes.

Realitzarem activitats per millorar les habilitats i estratègies necessàries per poder estudiar de forma efectiva i autònoma.

OBJECTIUS
 • Aprendre tècniques memorístiques.
 • Millorar la capacitat d’atenció visual i auditiva.
 • Desenvolupar habilitats cognitives que intervenen en l’aprenentatge de la lecto-escriptura.
 • Desenvolupar estratègies de càlcul mental i augmentar la velocitat de resolució d’operacions bàsiques.
 • Desenvolupar el pensament matemàtic.
 • Aprendre a organitzar la informació per elaborar esquemes i mapes conceptuals.
 
DESCRIPCIÓ

A través d’aquest projecte volem familiaritzar-nos en accions que requereixen una destresa manual i una coordinació viso-manual que es pot entrenar i millorar amb la pràctica. La major part de les activitats són incloses al llarg del dia, de manera transversal, com grapar les notes a l’agenda, i d’altres són enfocades com a col·laboració a la comunitat educativa (repartir circulars, conèixer les dades personals i com omplir un qüestionari fent els carnets docents dels mestres,…)

OBJECTIUS
 • Repassar i memoritzar les dades personals
 • Omplir una instància amb les seves dades
 • Omplir un qüestionari d’internet amb les dades facilitades
 • Retallar seguint una línia
 • Plastificar els carnets docents dels mestres, fotos i lletreros hort
 • Aprendre a doblar un full per la meitat
 • Col·locar un clip al lloc adient
 • Reconèixer el dret i el revés d’un full escrit
 • Foradar emprant la màquina de fer forats
 • Unir fulls de manera adient per grapar-los
 • Realitzar prou força per a grapar
 • Mantenir les consignes de seguretat per a emprar la guillotina
 • Identificar el nom a les nòmines
 • Repartir i realitzar encàrrecs seguint les consignes
 • Respectar les normes socials a l’hora de fer un encàrrec
 • Demanar ajut quan no entén el que se li demana
 

PROJECTES CÍVICS-SOCIALS

DESCRIPCIÓ
Cada setmana estudiarem una emoció del emocionari que vam construir el curs anterior. Farem un estudi vivencial, partint des de l’experiència i a través de jocs, rol playings, lectures…
OBJECTIUS
 • Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les característiques i experiències personals, respectar les diferències amb els altres (edat, sexe, característiques físiques, personalitat, etc.) i desenvolupar l’autoestima.
 • Desenvolupar l’afectivitat en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als estereotips i prejudicis.
 • Actuar amb autonomia a la vida quotidiana i en les relacions de grup. Interioritzar criteris ètics, desenvolupar habilitats emocionals, comunicatives i socials. Conèixer i apreciar els valors i normes de convivència i aprendre a fer d’acord amb elles.
 • Participar en activitats de grup amb un comportament constructiu, responsable i solidari i valorar les aportacions pròpies i alienes.
 • Contribuir a la participació activa en els grups de referència (escola, família, entorn proper), amb actituds generoses, tolerants i solidàries.
 • Reconèixer la diversitat com enriquidora de la convivència, mostrar respecte pels costums i modes de vida de poblacions diferents a les pròpies.
 • Conèixer i valorar els drets reconeguts en les declaracions internacionals i a la Constitució espanyola.
 • Identificar i refusar les situacions d’injustícia i de discriminació. Sensibilitzar-se sobre les necessitats de les personares i grups més desfavorits. Desenvolupar comportaments solidaris.
 • Valorar i tenir cura del medi ambient i l’entorn.
 
DESCRIPCIÓ
L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de participació, a través de la qual, l’alumnat de secundària i educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de la ciutat. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica. Es tracta d’establir uns espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajudin els nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, el jovent presenta les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa. Aquesta activitat potencia la participació dels nois i noies d’aquestes edats, alhora que els ajuda a conèixer els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Aquest curs 2016-2017 el tema que es tractarà a la XXII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona serà sobre “Barcelona Ciutat Refugi”, tema que es treballarà paral·lelament a nivell de districte.
OBJECTIUS
 • Comprendre què és una persona refugiada i conèixer els seus drets.
 • Conèixer les competències i la resposta de diferents administracions en matèria d’acollida i de Barcelona Ciutat Refugi.
 • Reflexionar sobre els reptes de l’acollida de persones nouvingudes.
 • Reconèixer el rol de la ciutadania i conèixer experiències de suport a persones refugiades.
 • Elaborar propostes de millora de l’acollida de les persones refugiades per mitjà de les capacitats d’argumentació.
 • Reforçar valors com l’autonomia, l’opinió crítica, el respecte i el compromís cívic.
 • Experimentar la participació ciutadana a partir de la identificació i priorització de necessitats i la recerca de solucions i propostes en què intervinguin l’Ajuntament, la comunitat i la ciutadania més jove.
 
DESCRIPCIÓ
Es tracta d’una activitat de caràcter solidari i que implica un compromís cívic per part dels alumnes. Alguns alumnes realitzen aquest voluntariat o servei a la comunitat dins l’àmbit escolar, acompanyant i donant suport a alumnes d’altres aules (nens de 6 a 9 anys) amb el suport del tutor de l’aula assignada.
OBJECTIUS
L’objectiu d’incorporar el servei comunitari al currículum és dotar els alumnes de la “competència social i ciutadana” i preparar-los per “viure en societat”.
 
DESCRIPCIÓ
El projecte pretén ajudar l’alumne amb TEA a crear una bona consciencia corporal, controlar el moviment del seu cos de manera conscient i a dissociar moviments millorant la flexibilitat i mantenint una bona postura al llarg del dia.
OBJECTIUS
Augmentar la consciència corporal. Imitar les postures de la mestra. Mantenir una posició correcta en la mobilització corporal. Esforçar-se en mantenir una posició correcta a l’hora de treballar.
 
DESCRIPCIÓ
El projecte pretén endinsar i entrenar als alumnes amb TEA en la meditació per que aquesta esdevingui una eina de control de l’estrès i ajudar-los a tenir més eines per afrontar moments d’angoixa i por que tan sovint es trobaran a la vida quotidiana.
OBJECTIUS
 • Ser conscient de la respiració
 • Entrenar-se en estar quiets amb els ulls tancats
 • Mantenir la mirada fixa en un punt (si no poden tancar els ulls)
 • Focalitzar l’atenció en l’exercici a realitzar
 • Escolta activa
 • Interioritzar la tècnica per a emprar-la en moments d’estrés
 

PROJECTES ARTÍSTICS

DESCRIPCIÓ
Activitats plàstiques i culturals per saber què és, ara, l’Art per nosaltres. Aprendre una manera, de mirar les obres, procurant treure’n profit d’elles, copsant el que porten dins. Veure alguns temes que giren al voltant de l’Art, com l’estil, l’artista, el pas del temps… Endinsar-nos en les tres arts que han estat més reconegudes: la Pintura, que no és mou i té un punt de vista també immòbil des d’on es té la millor visió, l’Escultura, que no és mou però requereix que l’espectador ho faci, per copsar els diferents punts de vista de l’obra, i acabarem amb l’Arquitectura que cal veure per fora i recórrer per dins, canviant a cada moment els punts de vista.
OBJECTIUS
 • Practicar un sistema de coneixement obert.
 • Definir que és l’Art.
 • Conèixer un model de resposta a les obres d’Art.
 • Interpretar obres d’Art.
 • Aplicar el model de resposta a les obres proposades.
 • Aplicar el model de resposta a d’altres obres, que hi tinguin relació, per analogia.
 • Conèixer tècniques artístiques.
 • Fer un esquelet estructural.
 • Saber descriure una obra d’Art segons criteris perceptuals.
 • Saber expressar les idees mares de les imatges.
 • Conèixer el context de les imatges.
 • Elaborar síntesis resumint els elements tractats.
 • Posar en relació, a l’elaboració de la síntesi, els elements tractats, amb pretensió interpretativa.
 • Aplicar el model de resposta a una obra pictòrica.
 • Aplicar el model de resposta a una obra escultòrica.
 • Aplicar el model de resposta a una obra arquitectònica.
 • Coneixement de les diferents tipologies artístiques: temple clàssic, retrat, natura morta…
 • Coneixement de les tècniques artístiques: pintura a l’oli, gravat,…
 • Coneixement del context socioeconòmic de les imatges (feudal, burgès).
 • Coneixement del context cultural de les imatges (neoplatònic, il.lustrat, cristià…).
 • Identificació d’imatges artístiques (coneixement títol, autor, si s’escau, tècnica, època i breu comentari).
 • Realització d’exercicis d’analogia.
 
DESCRIPCIÓ
Tal com va fer Andy Warhol, amb aquest projecte volem fusionar diferents branques de l’art, com la pintura, la música, la fotografia i el cinema.
OBJECTIUS
 • Apreciar els valors culturals i estètics identificant, interpretant i valorant els seus continguts, entenent-los com a part de la diversitat cultural.

 • Emprar diverses tècniques i recursos artístics per representar de forma creativa la realitat, les idees, les emocions, els sentiments, les vivències.., mostrant les adequades competències comunicatives i expressives.

 • Comprendre els conceptes artístics i visuals del pop art, així com les tècniques i els procediments que permeten la necessària competència comunicativa graficoplàstica.
 

PROJECTES DE TECNOLOGIA

DESCRIPCIÓ
L’activitat que es proposa es un projecte tecnològic consistent en el disseny i construcció d’un punt verd per l’escola destinat a incrementar l’estalvi i millorar l’eficiència energètica. L’activitat està prevista per desenvolupar-se en la seva totalitat a l’aula de tecnologia amb l’alumne organitzat en grups de projecte de 3 a 4 alumnes
OBJECTIUS
 • Aplicar correctament les fases del procés tecnològic per a un projecte real.
 • Planificar un ordre lògic en les operacions, tenir previsió de temps, calcular els recursos necessaris en la gestió d’un projecte i dissenyar les solucions més adequades
 • Utilitzar correctament les eines bàsiques manuals que intervenen en el disseny i construcció amb l’observació de les normes de seguretat.
 • Conèixer els materials més adequats per a cada ús, les repercussions mediambientals, el reciclatge, etc.
 • Saber interpretar croquis, marcar materials, serrar, etc.,.
 • Conèixer la organització de l’aula i les distintes responsabilitats dins del grup de treball.
 • Participar en debats, aportar idees, respectar als companys i les decisions adoptades en grup. Col·laborar de forma positiva en el repartiment de tasques acordades.

 

DESCRIPCIÓ
El projecte tecnològic és un projecte que es treballa a l’àrea de Tecnologia però també es treballa de forma transversal en la resta d’àrees. A través del Google Site de l’aula, es treballan moltes aplicacions de Google i en fem ús totes les àrees curricular. Aquest projecte està dividit en 3 blocs principals: Apps de Google: Coneixement del funcionament del gmail, Google docs, Google formularis, etc… Xarxes socials: Coneixement i ús responsable de facebook, instagram i les xarxes socials més utilitzades pels nostres alumnes. Scratch: Plataforma de programació per fer activitats i presentacions.
OBJECTIUS
 • Conèixer el funcionament i ús de les xarxes socials.
 • Conèixer els avantatges i inconvenients de l’ús de les xarxes socials.
 • Fer un ús responsable de les xarxes socials.
 • Crear un projecte tecnològic que requereixi l’ús d’un llenguatge de programació.
 • Desenvolupar la creativitat.
 • Conèixer el funcionament i utilitats de les diferents aplicacions de Google.
 • Utilitzar els recursos tecnològics de forma responsable i autònoma en el dia a dia de cada alumne.
 
DESCRIPCIÓ
Aquest és el quart curs que la robòtica envaeix les nostres aules, cada any el projecte es fa més gran i incorporem noves metodologies, nous materials i nous alumnes participants.
El projecte s’organitza des d’informàtica però es treballa de manera col·laborativa a cada aula i amb coordinació amb els tutors.
Durant el curs i en funció dels grups anem realitzant diferents sessions per introduir conceptes bàsics de robòtica i per iniciar al nostre alumnat en el desenvolupament d’habilitats, capacitats i competències clau, donant resposta a les noves demandes educatives del segle XXI. Tot això ho fem a través de la resolució de petits reptes d’aprenentatge.
OBJECTIUS
Aprendre a programar permet motivar als alumnes i treballar diferents competències, com el pensament analític, el càlcul mental, l’orientació espacial, la comunicació oral, …
1r TRIMESTRE
Beebots
Bluebots
Lego WeDo
2n i 3r TRIMESTRE
Makey makey
Apps de robòtica
First Lego League Jr

PROJECTES ESCOLA EIXAMPLE

PROJECTES DE LECTURA-ESCRIPTURA

DESCRIPCIÓ
A partir de la lectura del llibre Don Quijote de la Mancha (adaptat) s’aprofundirà en el coneixement del personatge principal i de l’autor i se situarà en els carrers de Barcelona, mitjançant una visita guiada. Per tal de completar el coneixement de l’obra, es visionarà una pel•lícula i es farà un cine fòrum.
OBJECTIUS
Apropar els alumnes a l’hàbit de la lectura a través d’aquest personatge mundialment conegut. Fomentar-ne  el debat a partir de les característiques dels integrants del relat i descobrir una altra visió de Barcelona.
 

DESCRIPCIÓ
Creació d’una ràdio interna de l’escola on els alumnes comentaran les notícies del dia així com els esdeveniments puntuals que es consideri oportú.
OBJECTIUS
Amb aquesta activitat es pretén participar en la consecució dels objectius proposats en l’àrea de llengua, dintre del Currículum d’aquesta matèria i de qualsevol nivell i, a més, promoure el progrés de les seves capacitats cognitives, socials i lingüístiques.

PROJECTES MEDI SOCIAL-NATURAL-AMBIENTAL

DESCRIPCIÓ
Planejarem entre tots, el recorregut fins a casa de cadascun dels alumnes. Recollirem les observacions i dades aportades pel nen, parlarem, escoltarem, apuntarem i marcarem el recorregut al  plànol. Realitzarem la sortida i farem fotos espontànies i també responent a qüestions demanades i treballades amb antelació.
OBJECTIUS
 • Sortir al carrer amb bona actitud.
 • Aprendre l’adreça.
 • Iniciar-nos en la situació en un planell.
 • Conèixer els mitjans de transport.
 • Situar i adquirir les habilitats socials.
 • Millorar l’autoestima i l’autonomia.
 

DESCRIPCIÓ
Consisteix en la presentació previs de diferents edificis emblemàtics de Barcelona, amb el suport d’audiovisuals , situant-los històricament , en el plànol i fer pinzellades anecdòtiques i artístiques a observar. Realitzar la sortida corresponent i observar la informació donada a l’aula. Recordar entre tots els aspectes més destacables i fer un petit treball escrit i dibuixat de la visita. Aquest treball el vàrem iniciar el curs passat i aquest visitarem : La Pedrera, la Casa Batlló, la casa de les Punxes, l’Arc de Triomf i Ciutadella, la Torre Agbar, Colon …
OBJECTIUS
 • Gaudir a les sortides i mantenir una actitud correcta.
 • Conèixer i identificar alguns edificis importants de Barcelona.
 • Observar formes, colors, mides, i diversitat artístics.
 • Conèixer alguns material constructius.
 • Identificar alguns noms d’arquitectes
 • Augmentar la capacitat d’observació i l’atenció.

DESCRIPCIÓ
A través tant de l’hort de l’escola, volem apropar els nostres alumnes a la natura, el contacte amb la terra, la paciència per a aconseguir que floreixi i ens doni els seus fruits, la perseverança per a arribar a una fi i totes les visicituds que ens podem trobar pel camí i com combatre-les des d’un vessant ecològic, com els insecticides naturals o l’obtenció de l’adob a partir del nostre propi compostador. Amb l’hort, se’ns obre tot un ventall de possibilitats de treball pràctic de les matemàtiques, la tecnologia, el medi, la millora en l’autonomia i el treball en equip que ens preparen de manera més real per a la nostra vida adulta. Observarem el cicle de la vida, els diferents tipus de plantes i la seva reproducció. Coneixerem el calendari de pagès, aprendrem el que són els productes de temporada, de proximitat i la utilitat de plantar herbes aromàtiques i verdures per les nostres receptes a escola!
OBJECTIUS
 • Observar la natura: les estacions i els canvis climàtics que comporten
 • Mantenir un comportament de respecte i atenció al medi
 • Valorar les matemàtiques, la tecnologia, la natura i el respecte pel medi ambient com a quelcom necessari i present en la nostra realitat.
 • Elaborar un calendari de plantació i recollida seguint el calendari de pagès, respectuós amb la natura
 • Entendre què és el producte de temporada i de proximitat
 • Adquirir hàbits de respecte, valorar i gaudir de la natura a partir del contacte amb ella
 • Realitzar tot un seguiment de les diferents activitats dutes a terme a través d’un recull fotogràfic

PROJECTES D’AUTONOMIA

DESCRIPCIÓ
El curs de costura creativa té un enfocament didàctic (aprendre a cosir) i creatiu (fomentar la imaginació), estimulant les habilitats manuals, així com altres virtuts tan importants a la vida como la constància i la paciència, i el desenvolupament de l’autoestima en els nens. Al llarg del curs els nens veuran com són capaços d’imaginar i fer realitat el seu disseny amb les seves pròpies mans.
OBJECTIUS
 • Despertar i dinamitzar la creativitat, la imaginació, el gust per l’estètica i l’esperit de superació, a través de la imaginació i desenvolupament de les idees. – Desenvolupar la coordinació oculo-manual.
 • Incrementar la percepció visual i destresa manual, mitjançant la observació.
 • Aprendre a desenvolupar rutines i consolidar determinats hàbits com l’ordre, la neteja i conservació d’eines de treball i de materials.
 • Promoure valors com l’ordre, la organizació i el respecte de temps i torns.
 • Interpretar i valorar les creacions personals i les dels companys amb una actitud crítica y respectuosa.

DESCRIPCIÓ
Els pares no poden arribar fins les 22h i tens gana? Aquest taller consistirà en dotar als alumnes de la autonomia bàsica per poder realitzar alguns àpats. Intentarem ensenyar tècniques culinaries imprescindibles per a realitzar plats senzills.
OBJECTIUS
 • Adquirir i augmentar autonomia personal en l’ambit culinari.
 • Ensenyar a alimentar-se correctament, desenvolupar hàbits que permetin una dieta equilibrada.
 • Potenciar la presa de conciència de l’economia domèstica.
 • Adquisició d’un vocabulari relacionat amb la cuina

DESCRIPCIÓ
Cada setmana realitzem el taller de cuina. Preparem la recepta de cuina, l’expliquem a nivell oral i veiem petits vídeos per integrar els passos que haurem de fer. Amb les receptes que realitzarem, treballarem  els diferents aliments.
OBJECTIUS
 • Comprendre la recepta de cuina
 • Estar atent a les explicacions i als vídeos
 • Realitzar la llista d’ingredients necessaris per fer la compra
 • Seguir els passos d’higiene a l’hora de cuinar
 • Esperar i observar com ho fan els altres
 • Utilitzar els estris de manera adequada
 • Demanar ajuda quan cal
 • Utilitzar correctament el ganivet
 • Utilitzar el pelador
 • Mostrar cura a l’hora de treballar
 • Tenir cura amb el foc de la cuina
 • Netejar els estris, les taules o el terra quan se li demana
 • Provar el resultat de la recepta treballada
 • Mostrar satisfacció a l’hora de veure el resultat

DESCRIPCIÓ
El dilluns a la tarda realitzem la llista dels productes que necessitem per a elaborar el taller de cuina. Un cop tenim tots els productes anem a comprar al Bonpreu. A la tornada, es treballa el ticket de la compra i es calculen els euros que s’han gastat i quants productes hem comprat i quin preu tenen.
OBJECTIUS
 • Orientar-se pel barri caminant 
 • Orientar-se dins del Bonpreu
 • Cercar els diferents productes als estants
 • Comportar-se de manera adequada dins del supermercat
 • Desar els productes a la cinta o al carro
 • Diferenciar els productes més cars dels econòmics
 • Comptar els productes que hem comprat
 • Treballar l’euro i el ticket de la compra

DESCRIPCIÓ
Els dimarts al matí els alumnes preparen l’entrepà que s’ha decidit elaborar i a més a més fan el suc de taronja que després també serviran. Els alumnes han d’anar a les diferents classes i vendre als professors l’entrepà i/o suc de taronja.
OBJECTIUS
 • Registrar el número d’entrepans que demanen els professors
 • Adoptar les mesures de higiene a l’hora de manipular els aliments
 • Realitzar els entrepans amb habilitat i de forma ràpida
 • Netejar els estris utilitzats
 • Parar i desparar la taula
 • Repartir els entrepans per les diferents classes
 • Recordar que s’ha de cobrar els entrepans
 • Apuntar la venda efectuada en el registre, posant una creu a la casella corresponent

DESCRIPCIÓ

Cada dia oferim als mestres la possibilitat de comprar aigües, cafès, coca coles… Els nois de la classe són els encarregats de portar-los la comanda i cobrar-los. D’aquesta manera podem treballar els euros, la comunicació i l’autonomia

OBJECTIUS
 • Fer el cafè i el te per aquells mestres que ho demanen
 • Saber servir-los correctament
 • Vendre les begudes: aigua i refrescos
 • Recordar que s’ha de cobrar el producte servit
 • Treballar la moneda en aquesta situació real

DESCRIPCIÓ

El taller de llengua de signes servirà per treballar la psicomotricitat fina amb la dactilologia i els diferents gestos, formes i col·locació de les mans. També aprendran una nova llengua que els pot ajudar a comunicar-se amb persones sordes i amb persones que tenen dificultats en la parla.

OBJECTIUS
 • Desenvolupar la capacitat de representar de forma personal i creativa diferents aspectes de la realitat viscuda o imaginada.
 • Expressar mitjançant el joc simbòlic i altres formes de representació i expressió habituals.
 • Desenvolupament de la coordinació oculo-manual i la progressiva precisió de les habilitats motores corresponents.
 • Comprendre les intencions i missatges que comuniquen altres persones mitjançant la LSC.
 • Aprendre vocabulari bàsic.
 • Utilitzar formes senzilles d’expressió en LSC per evocar situacions, accions, desitjos i sentiments.
 • Comprendre, reproduir i recrear frases senzilles.
 • Valorar i respectar les característiques comunicatives i culturals de la comunitat sorda.

PROJECTES CÍVICS-SOCIALS

DESCRIPCIÓ
Aquest taller està destinat a millorar en la mesura del possible les habilitats socials bàsiques dels alumnes de l’aula, millorant la capacitat de relacionar-se i comunicar-se amb els altres, mostrant-se més resolutius en situacions poc habituals. Desenvolupant l’empatia i la capacitat de dir no, o sí, respectant sempre les opinions dels altres i donant la nostra de manera respectuosa.
OBJECTIUS
 • Augmentar l’autoestima.
 • Facilitar l’autoconeixement.
 • Millorar les habilitats comunicatives.
 • incrementar l’autocontrol emocional.
 • Ajudar a superar les situacions d’estrés.
 • Evitar conductes agressives i passives.
 • Contribuir a la pressa de decisions.
 • Iniciar una correcta expressió emocional.

DESCRIPCIÓ
Venda d’objectes de segona mà per tal de treballar els diferents àmbits del currículum: aritmética, llengua catalana, valors socials, …els i les alumnes es distribueixen les tasques a partir de les preferències personals (classificació dels objectes, valoració econòmica dels mateixos, recompte de la recaudació, …)
OBJECTIUS
Aconseguir el treball en equip,  treballar de forma transversal diverses matèries curriculars, reutilitzar objectes diversos, recaptar diners per comprar estris necessaris per a la classe i per anar a dinar tots plegats quan s’acaba els curs.

PROJECTES ARTÍSTICS

DESCRIPCIÓ
Aquest taller consisteix en crear objectes útils i originals utilitzant diferents tècniques plàstiques i materials diversos, amb la finalitat de fomentar les habilitats motrius fines i la creativitat. Tanmateix, també treballarem cada quinze dies, amb el joc de construccions de cartró “UNIT”, amb la finalitat de desenvolupar l’organització espaial i la coordinació visual-motriu, així com el seguiment d’instruccions de muntatge.
OBJECTIUS
 • Desenvolupar la motricitat fina.
 • Fomentar la creativitat
 • Conèixer i realitzar correctament les tècniques plàstiques bàsiques
 • Desenvolupar l’autonomia en l’execució de les tasques
 • Utilitzar les manualitats per realitzar objectes amb una finalitat pràctica.
 • Seguir les pautes i instruccions de manera oral i/o escrita.

DESCRIPCIÓ
Zentrart (Les emocions mitjançant l’art). El Zentangle és un mètode de dibuix que utilitza de manera repetitiva totes les formes geomètriques i curvilínies. Fomenta la calma i la meditació mitjançant el traç de patrons estructurats que conformen belles imatges
OBJECTIUS
 • Augmentar la concentració i la creativitat.
 • Proporcionar una gran sensació de benestar mitjançant la satisfacció artística.
 • Alliberar les emocions i l’estat d’ànim.
 • Connectar la nostra ment amb el nostre cos.
 • Potenciar la qualitat artística.

DESCRIPCIÓ
Aquest curs iniciem un taller de Creativitat Musical amb la col·laboració d’una clarinetista d’Aula 7.
La música desvetlla experiències significatives per a la nostra vida. El sentit musical cal que vagi de la mà de l’accessibilitat de l’aprenentatge i vivència per a tothom , siguin quines siguin les seves capacitats o discapacitats.
OBJECTIUS
La principal finalitat és que hem de gaudir fent música, ens plantegem reptes que no representin una metodologia tancada i estricta. Fem volar la imaginació i ens dirigim cap a un món sonor extremadament versàtil i enriquidor: creem paisatges sonors, posem música a les històries que ens inventem, fem jocs d’ imitació rítmica, creem coreografies, adquirim una consciència escènica…
Tot plegat a través d’un treball seriós i alhora lúdic en el que prenem consciència del nostre cos, les nostres emocions i aprenem paral·lelament aspectes bàsics de tècnica musical com són discriminar sons, memoritzar melodies, conèixer instruments…

TALLER SENSORIAL
DESCRIPCIÓ
 L’estimulació sensorial és una manera de contactar i conèixer l’entorn. D’aquí la importància que creiem que té en tots els nostres alumnes per a que pugui tenir una bona integració de tots ells.
OBJECTIUS
 • Potenciar l’estimulació del sistema visual, auditiu, olfactiu, gustatiu, tàctil propioceptiu i vestibular.
 • Desenvolupar la intencionalitat comunicativa de cada alumne per tal que d’expressar sentiments, desitjos, sensacions…
 • Potenciar un “despertar sensorial” a partir de la seva motivació personal.
 • Conèixer el canal prioritari pel que rep cada alumne la informació, així com el grau de sensibilitat als estímuls (hiper o hipo sensibilitat).
 • Fomentar la interacció social entre els iguals.