Funcionament de l’Escola

Òrgans de Govern


L’Escola està regida pels següents òrgans de govern:

Aquest òrgan de govern unipersonal s’ocupa fonamentalment de supervisar la part educativa i també de la vessant administrativa del Centre respecte a les disposicions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció tracta amb les diferents administracions i departaments i duu a terme gestions de caire administratiu conjuntament amb la persona d’Administració del centre.

L’ECOP està format per l’equip directiu i els psicòlegs d’ambdues escoles. S’encarrega d’assegurar la continuïtat de la línia pedagògica de les Escoles Fàsia. Per això realitza reunions mensuals amb tots els membres del Claustre i fa un seguiment individual de cada alumne.

Aquest equip recolza a les famílies i coordina els contactes amb professionals externs al Centre (psicòlegs, psiquiatres, terapeutes, serveis socials, lleure, reforç educatiu, entre d’altres). Dóna pautes als pares i mares si s’escau i els facilita la informació necessària per tramitar diversos documents útils, com ara la Targeta Rosa (Bcn), el Carnet de Família Nombrosa, Certificat de discapacitat (CAD), Llei de Dependència, etc.

Coordina a l’equip de monitors de menjador i pati per tal d’establir una mateixa línea metodològica durant tota la franja horària escolar.

Tanmateix s’encarreguen conjuntament de potenciar la investigació operativa a les Escoles Fàsia, així com de fomentar la participació del Claustre en congressos, seminaris, jornades, etc, establint les línies de la formació continuada.

El Claustre està format per tots els professionals que fan un treball pedagògic a l’Escola (psicòlegs,tutors, logopedes i educadors). Les seves funcions principals són: posar en comú programes educatius de l’Escola, prendre decisions respecte al funcionament intern (horaris, normes, menjadors i pati, dies de lliure elecció…), prendre decisions sobre les activitats culturals, sortides pedagògiques i convivències, avaluar el treball i les activitats realitzades, distribuir l’espai físic i l’equipament didàctic comú, elaborar sessions clíniques i informar als alumnes i famílies de les decisions preses.

Òrgan de govern format per membres representants de la Titularitat, Claustre, PAE, PAS, AMPA i famílies. Les seves funcions principals són participar en la gestió del Centre, aprovar el pressupost anual, aprovar les activitats complementàries i les seves quotes, intervenir en les contractacions i acomiadaments improcedents i aprovar el Pla Anual de Centre.

Mecanisme d’Entrada

Les adscripcions en el nostre Centre es realitzen a través de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del districte). Aquest elabora el dictamen del nou alumne. Mentrestant, l’equip de coordinació i orientació psicopedagògica tindrà una entrevista amb els pares i realitzarà una anàlisi detallada de l’alumne/a. Tenint en compte la seva edat cronològica, el seu nivell intel·lectual i pedagògic, romandrà a l’aula que millor s’adapti a les seves característiques.  La logopeda i el/la tutor/a passaran una prova de nivell per observar la capacitat d’adaptació de l’alumne i determinar si aquesta és l’aula més adient. L’escola imparteix programes adaptats d’educació primària, secundària i assessorament psicopedagògic.

L’alumne seguirà un PI . Tenint en compte les característiques personals i la necessitat de potenciar les àrees cognitives millor conservades, cada alumne, seguint un ritme marcat per l’avaluació contínua de les seves adequacions curriculars, pot ajustar el nivell de competències i el nivell d’exigència curricular.

Promoció dels Alumnes al Cicle Següent

L’aula abastarà un cicle en el qual l’alumne romandrà fins a l’adquisició global dels principals continguts programats. Tanmateix gaudirà d’una programació individual que li permetrà treballar cada àrea segons el seu propi ritme.

En el moment de determinar si un alumne/a està preparat per passar de Cicle, es reuneix el mestre d’aula i l’equip de coordinació i orientació psicopedagògica amb el claustre de professors i després d’analitzar les proves de nivell i fer un seguiment del seu currículum, es determinarà la seva promoció al cicle següent, sempre tenint en compte les competències curriculars i socials de l’alumne/a.

Escolaritat Compartida

Nexes d’Unió entre els Centres d’Educació Especial i Ordinària

Com a especialistes d’alumnes amb NEE, volem transmetre els coneixements i les pràctiques que hem acumulat al llarg de molts anys creant nexes d’unió entre el CEE i el CO. Els nostres coneixements fonamentats en una sòlida preparació tècnica i contrastada amb l’experiència diària en el tractament d’infants i adolescents amb diversitat funcional pot ser de gran ajut perquè l’atenció a la diversitat sigui una realitat a Catalunya. Estem doncs oberts a dur a terme experiències conjuntes amb centres ordinaris propers per tal d’intercanviar els recursos de cadascun.

La Integració dels nostres alumnes

A qualsevol etapa de l’escolarització obligatòria d’un alumne a les Escoles Fàsia ens podem plantejar la inclusió parcial o total d’un alumne a l’Escola Ordinària. De fet ha estat una constant la nostra preocupació per la inclusió: el retorn a l’escola ordinària quan l’alumne ha superat els seus trastorns de conducta i/o ha restablert els seus nivells de competència.

En les entrevistes amb les famílies dels nostres alumnes insistim en la importància que aquests participin en diferents esplais i/o casals lúdics i activitats extraescolars organitzats en el propi barri, ja que així es sociabilitzaran amb grups de l’escola ordinària.

Escolaritat Compartida i la Figura decisiva de l’EAP

En el moment d’iniciar una escolaritat compartida, la col·laboració i coordinació de l’EAP esdevé decisiva per coordinar i supervisar el treball de les dues escoles, organitzar l’aspecte burocràtic, fer de moderador i establir el suport necessari perquè aquesta inclusió sigui un èxit.

Es tracta d’organitzar una escolaritat complexa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge greus i permanents. La planificació ha de ser compartida. En general a l’escola d’EE hi haurà una programació de forta intervenció amb un abordatge individualitzat, en àrees de: Llengua, Matemàtiques, Logopèdia Psicomotricitat i Informàtica.

A l’escola ordinària s’aconsella que l’alumne hi dini per aconseguir una major normalització social en el menjador i en els patis. També hi realitzarà els aprenentatges més dinàmics: plàstica, música, educació física i/o psicomotricitat, coneixement del medi, sortides i colònies, etc.

On radica l’èxit de l’inclusió

Aquest són els principals aspectes a tenir en compte perquè aquesta inclusió sigui un èxit:

 • Establir reunions periòdiques de coordinació amb l’EAP, mestres, pares i coordinadors d’ambdues escoles.
 • Contactes telefònics, correus electrònics i missatges mitjançant l’agenda escolar.
 • Mostrar una actitud favorable per part de l’Equip Directiu.
 • Les expectatives favorables per part dels mestres seran determinants en l’actitud dels alumnes de l’escola ordinària i ajudaran a millorar.
 • La imatge social de l’alumne/a amb diversitat funcional.
 • L’escola ordinària ha de ser inclusiva: una escola que faci accessible l’aprenentatge a tots els alumnes.
 • S’han de tenir els suports necessaris.
 • No s’ha d’oblidar que el nou concepte de diversitat funcional parla de benestar emocional de l’individu. Els projectes  han de ser flexibles, a curt termini i revisables.
 • Si l’educació compartida interfereix en una evolució òptima de l’alumne/a cal valorar quin és l’emplaçament més idoni, si l’escola d’EE o l’escola ordinària.

Cal dir que el recolzament i coordinació per part dels nostres EAPs de referència i d’altres ha estat decisiu. Prioritzen les necessitats de l’alumne/a des de l’experiència amb una visió tècnica i humana, agilitzant en tot moment els aspectes més burocràtics.

La Continuïtat: Programes Formatius

El cent per cent de l’alumnat de les Escoles Fàsia, quan finalitza la seva etapa escolar, accedeix a prolongar la seva formació acadèmica o laboral (Grau Mitjà/PFI/IFE) o bé entra en el món del treball (empresa ordinària o treball protegit: STO/SOI/CET).

Mai s’aconsella que es quedin a casa a l’espera de trobar el lloc més adient a les seves característiques personals. Així doncs, no finalitzarà la seva etapa escolar a Fàsia fins que no s’integri o sigui admès en els diferents serveis que s’ofereixen.

Quan l’alumne/a finalitza la seva escolaritat a l’aula de l’ESO  i amb el certificat de discapacitat vigent, anirà a fer una prova de capacitat a l’EVO laboral (a partir dels 16 anys), organisme que determinarà quines són les possibilitats més adients per la seva continuïtat formativa i laboral, i quines són les possibilitats més aconsellables per cadascun. La família visitarà aquests centres amb l’alumne i assessorats per l’escola acabarà de decidir el lloc més idoni.

Beques i Gestions

La Direcció i l’Administració del Centre facilita informació als pares sobre diferents beques a les que poden optar i gestiona per a ells la documentació necessària.

La principal d’aquestes beques és la que atorga el Ministeri d’Educació i Ciència, que es gestiona mitjançant el Consorci d’Educació a principis de curs. L’Escola fa arribar els enllaços per la sol·licitud a les famílies o tutors per tal que els omplin; després s’hi afegeix la informació que es demana al Centre i, finalment, s’encarrega també de tramitar-la.

La nostra escola assessora, en tot moment, a les famílies sobre tota aquella documentació que pugui ser beneficiosa per al seu fill o filla (Targeta Rosa, Carnet de Família Nombrosa, EVO Laboral, Certificat de Discapacitat, Ajuts específics per part d’alguns Ajuntaments, Ajuts econòmics dels Fons Socials d’algunes empreses privades, la Beca MEC, etc.

A més a més, s’encarrega de mantenir degudament informades a les famílies i de facilitar la comunicació entre aquestes i els professionals adients.

Serveis Complementaris i Material

La nostra Escola considera que els alumnes necessiten desenvolupar tant les capacitats acadèmiques com les socials per tal de moure’s adequadament i amb la màxima normalitat possible dins la societat. Per això donem tanta importància als aprenentatges pedagògics com als comportaments de tipus social. Des  d’aquesta premissa els educadors de menjador, supervisats per l’ECOP, han volgut establir uns criteris d’atenció bàsics.

El servei de menjador de l’Escola està organitzat en dos torns de 45 minuts cadascun.

Els aspectes que prioritzem són:

 • Una correcta postura ergonòmica.
 • La correcta utilització dels coberts (punxar, tallar, pelar, etc.).
 • Mantenir el ritme i la forma adequada a l’hora d’ingerir els aliments
 • Acostumar-se a menjar de tot i en la quantitat adequada.
 • L’hàbit d’utilització del tovalló i d’higiene general (intentar no embrutar-se, que no caigui menjar al terra…).

L’Escola dóna molta importància al temps dedicat a aquests hàbits, ja que creiem que els alumnes han de gaudir de l’estona de menjador, al mateix temps que interactuen amb els altres companys.

Les logopedes del centre en coordinació amb els monitors de menjador estableixen les pautes més adequades d’actuació per a cada alumne en relació als processos de masticació i deglució. Es revisen, per tant, aspectes com el tipus de textures, l’adaptació dels estris o la regulació dels temps necessaris en els àpats. En aquesta valoració es tindran en compte indicadors com són la configuració maxil·lofacial, la implantació dentària, els patrons respiratoris o la postura. L’objectiu és permetre i oferir les millors condicions per tal d’assegurar en cada cas, una alimentació segura i eficaç, estimulant al mateix temps la mobilitat i tonicitat dels òrgans que hi intervenen, que participen també en la parla.

L’objectiu principal de les Escoles Fàsia és fomentar al màxim l’autonomia personal dels alumnes, i per això s’insisteixi en que arribin a l’Escola utilitzant els mitjans de transport públics o bé caminant si la proximitat ho permet. Es fa un treball de coordinació amb la família perquè l’alumne/a pugui, quant abans millor, arribar tot sol a l’escola malgrat les seves dificultats (epilèpsia, falta de sentit de l’orientació, …).

Aspectes que es prioritzen:

 • Ensenyar a l’alumne el ventall de recursos a utilitzar quan es trobi en algun problema: pèrdua de la targeta, dels diners, canvi d’itinerari, desorientació,…
 • Possibilitar el servei de taxi compartit per famílies que viuen allunyades de l’itinerari dels nostres autocars.
 • Contactar amb Serveis Socials de la zona per aconseguir personal per acompanyar nens o joves amb greus dificultats.
 • Valorar positivament la utilitat dels transport públic pel seu menor impacte mediambiental.
 • Promoure l’ús del transport públic com a mitjà de desplaçament en les sortides de grups escolars.
 • Fomentar els hàbits d’utilització i ús correcte del transport públic urbà.
 • Respectar els vehicles, instal·lacions dels serveis i mobiliari.
 • Respecte pels altres usuaris dels transports públics.

L’equip docent estableix els criteris de selecció i elaboració de material. Cada tutor/a elabora el material didàctic amb format digital i/o paper. Aquest material es composa de dossiers on es contempla l’adquisició gradual dels aprenentatges bàsics. Disposem de diferents dispositius mòbils per tal de treballar els continguts acadèmics a l’aula (Ipad, Chromebook, projector, PDI). Tanmateix l’equip elabora tot el material manipulatiu necessari per l’adquisició dels aprenentatges de manera vivencial i significativa.

Gabinet Psicopedagògic

Des de fa uns anys, donada la demanda de població externa a la nostra escola, es va decidir oferir el servei del gabinet psicopedagògic. Aquest gabinet funciona fora de l’horari escolar (a partir de les 16:30h) i està format per els professionals que treballen en el centre (mestres, pedagogs, logopedes i psicòlegs), els quals conten amb una àmplia experiència en els tractaments de les necessitats escolars, logopèdiques i psicològiques, orientades a nens/es i adolescents.

Realitzem un treball multidisciplinar i coordinat que es duu a terme entre els nostres professionals i els professionals implicats directament en el cas. Els serveis que oferim van adreçats a infants i adolescents amb o sense necessitats educatives especials.

En funció de la demanda, el professional establirà la dinàmica d’actuació adient. Els tractaments aniran vessats a treballar aspectes com, evolució personal, trastorn en la conducta, tractament d’alteracions psíquiques o psicosomàtiques.

Els serveis oferts són:

 • Diagnòstic i assessorament psicopedagògic
 • Psicoteràpia infanto-juvenil
 • Fracàs escolar
 • Habilitats socials
 • Hàbits d’autonomia
 • Assessorament familiar
 • Orientació professional per a estudiants de secundària
 • Reestructuració cognitiva
 • Trastorn de la conducta

Els serveis que s’ofereixen són els següents:

 • Terapia Miofuncional. Disfuncions orofacials. Deglució atípica
 • Retard en l’adquisició de la parla i el llenguatge
 • Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació i el llenguatge
 • Dislèxia / Disgrafia / Disortografia
 • Dislàlies (dificultats de l’articulació)
 • Disfonia (reeducació de la veu)
 • Afavorir la fluïdesa de la parla, disfèmia (quequeig)
 • Rehabilitació de la comunicació en nens i adults amb lesió neurològica

Trastorn del llenguatge relacionat amb lesions neurològiques amb nens i adults

Servei de Pedagogia

 • Reeducacions (reforç escolar personalitzat) per a infants i adolescents amb o sense disfunció cerebral
 • Treball de les dificultats en els aprenentatges
 • Treball de les dificultats de la lectoescriptura i/o càlcul
 • Tècniques d’estudi per a primària i secundària
 • Millora de la comprensió lectora
 • Aula d’estudi (grups homogenis i reduïts)

Els professionals referents contactaran amb els tutors de l’escola de l’infant o amb les persones implicades en el seu procés d’aprenentatge per tal d’unificar criteris d’actuació.


       Coordinador: Sandra Madir                                                    Telèfon: 932152323