Tolerància 0 a l’absentisme

Segons les dades publicades a la premsa, 1 de cada 40 alumnes fa faltes de assistència injustificada a l’escola cada dia.

Es considera absentista un alumne/a que falti a més del 25% de les classes sense causa justificada, el curs 2015-16 a Catalunya van haver 1200 alumnes absentistes i les xifres segueixen pujant. Són xifres d’absentisme tant a primària com a secundària.
Les xifres de fracàs escolar també són esfereïdores a Espanya tot i les mesures que tant el Departament d’Educació com el Ministeri d’Educació estan duent a terme.

Un dels factors que determinen al fracàs escolar és l’absentisme, ja que suposa una desvinculació de l’entorn, dels amics,… i pot arribar a provocar fòbia escolar.
Al nostre centre atenem alumnes amb diversitat funcional i d’altres patologies com trastorn mental i/o trastorn de la personalitat i/o de la conducta.
Sovint ens arriben alumnes que fa un o dos anys que han deixat d’anar a l‘escola (l’edat més freqüent és entre el 11 i els 13 anys), les famílies no aconsegueixen portar-los al centre ordinari i acaben desenvolupant trastorns de conducta a casa amb conductes agressives envers la família. En d’altres casos han acabat assistint a l’hospital de dia del CSMIJ de referència per tal de redreçar la situació amb l’ajut dels serveis de psiquiatria infanto-juvenil.

Per les Escoles Fàsia és imprescindible que aquesta situació canviï del tot i el més aviat possible i per això en les primeres entrevistes amb la família, fins i tot abans de conèixer l’alumne ens marquem com a objectiu principal fer saber a la família que si decideixen que el seu fill/a vingui a les nostres escoles, tindrem tolerància 0 a l’absentisme per tal de restablir la normalitat en l’assistència a classe, en els hàbits de treball, en les habilitats socials,…

PROTOCOL D’ACTUACIÓ

El dia en que l’alumne/a absentista coneix l’escola, abans d‘iniciar el curs escolar (normalment entre els mesos de maig/ juny del curs anterior a que sigui alumne de Fàsia) li mostrem que a la nostra escola es fan moltes activitats interessants, que es respecten les diferències entre els alumnes, que adaptarem l’escola a les seves necessitats i que ell és capaç de fer moltes coses amb nosaltres i de progressar tant escolar com personalment.
El primer dia de curs esperem que la família pugui dur al seu fill/a a l’escola amb normalitat. Gairebé mai és així, el/la noi/a no vol venir al centre, aleshores un dels nostres professionals (la psicopedagoga del centre, el/la tutor/a que té assignat l’alumne/a,…) es desplaça fins al domicili i el convenç perquè vingui.
El nivell d’exigència els primers dies de curs és mínim i s’intenta que les experiències a les que enfrontem a l’alumne/a siguin sempre positives, en la mesura del possible, en cas de fracàs o conflicte entre iguals, estem molt atens i donem les eines que necessita l’alumne/a per sortir-se de la situació.
Anem a buscar a l’alumne/a a casa totes les vegades que siguin necessàries fins que ell/a sigui capaç de fer-ho sol o amb la família.

CONCLUSIONS

Segons la nostra experiència un bon treball en xarxa amb els especialistes del CSMIJ, hospital de dia,.. la família i l’escola dona un resultat òptim en aquests casos.
En un període de temps entre el mes i els 3 mesos aconseguim en el 95% dels alumnes tornin a normalitzar l’assistència a l’escola, reprenguin les relacions amb els companys, millorin la seva autoestima i el seu interès per aprendre i progressar.
En la majoria dels casos que hem atès a l’escola, tenim “recaigudes”, és important estar atents per evitar repetir els comportaments que havíem aconseguit eradicar, per tant reiniciem el protocol d’anar a buscar a l’alumne/a a casa el primer dia que la família no el pot portar a l’escola ja que podem tenir el risc de tornar al punt d’inici amb facilitat, sobretot amb nois i noies adolescents. Sovint el fet de dir a l’alumne/a que l’anirem a buscar com fèiem al principi és suficient perquè vingui amb la família al centre.
La tolerància 0 a l’absentisme és per nosaltres la forma més eficaç de prevenir la fòbia i el fracàs escolar.