Projectes d’Autonomia i Pre-oficis

Un dels objectius principals del nou sistema educatiu és promoure el desenvolupament integral de la persona, això es tradueix en el fet de vetllar pel seu creixement personal i social. La nostra escola orientarà els alumnes d’acord amb les seves possibilitats, potenciant que siguin al màxim d’independents respecte dels adults i dels seus companys.

Mitjançant una lectura profunda del Currículum arribem a la conclusió que les nostres modificacions han d’anar encaminades a obtenir el màxim d’autonomia personal en els nostre alumnat, entenent aquest terme com un conjunt de capacitats o habilitats que possibiliten a l’alumne desenvolupar-se a nivell personal i social. Preparant l’alumne per a la vida adulta dins d’un entorn el menys restrictiu i més normalitzat possible.

Totes les activitats van dirigides  a aconseguir uns aprenentatges funcionals per afavorir i desenvolupar la seva autonomia a l’àmbit no només escolar sinó també familiar, social i laboral. I generalitzar aquests aprenentatges per tal d’arribar a resoldre situacions o necessitats de la vida quotidiana mitjançant processos d’identificació, planificació, realització i verificació d’activitats al seu abast.

TALLERS DURANT EL CURS

REPTES

Aquest projecte va dirigit a l’adquisició i millora d’hàbits d’autonomia i la instauració de rutines per afavorir la convivència i col·laboració amb la família. Aquest projecte està relacionat amb l’àmbit d’educació en valors i personal.
Volem donar elements als alumnes perquè siguin capaços de viure plenament i de manera feliç i perquè puguin contribuir al benestar dels qui els envolten. Els alumnes han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personals, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.
L’enfocament dels reptes ha de posar un èmfasi especial en l’assoliment d’actituds i d’hàbits de conducta al llarg de tota l’etapa i en l’adquisició d’habilitats mentals, d’autoconeixement, d’autocontrol, d’empatia i d’assertivitat”. Aconseguir els nostres propis reptes ens dona seguretat en nosaltres mateixos i eines per millorar el nostre desenvolupament personal.

AVUI FAIG JO EL SOPAR!

Aprendrem a preparar plats senzills i sans que ens ajudin a mantenir un estil de vida saludable. Realitzarem un treball multidisciplinar a l’hora que guanyem en autonomia i col·laborem a casa!

Llegirem les receptes, pensarem i buscarem els estris i aprendrem a desenvolupar-nos en l’entorn de la cuina d’una manera segura i cada cop més efectiva. Practicarem les habilitats pròpies dels cuiners com el tallar, pelar, rentar, les normes d’higiene i seguretat en la cuina i a l’hora de manipular els aliments i els estris, les normes de conservació, les dates de caducitat, el reciclatge dels residus,…

OBJECTIUS

 • Escollir receptes
 • Reconèixer els ingredients
 • Fer la llista de la compra
 • Orientar-se al barri proper
 • Seguir normes de seguretat al carrer
 • Localitzar productes al supermercat
 • Dirigir-se als treballadors de manera educada i adient
 • Practicar les habilitats socials
 • Col·locar productes pesants a la part inferior de la bossa o el carro de la compra i els trencadissos a sobre
 • Aproximar a l’alça el total d’un tiquet per a poder pagar
 • Escollir el bitllet adient per a pagar
 • Localitzar els diferents estris de cuina
 • Familiaritzar-se amb l’ús del microones, la nevera, el forn, els focs i la minipimer
 • Millorar en l’ús del pelador i el ganivet
 • Entendre la necessitat de netejar els diferents estris
 • Respectar i seguir les normes d’higiene bàsiques en la manipulació dels aliments

AMANEIX-TE

Un projecte en el que principalment els nois i noies aprenen a cuinar i a alimentar-se de manera saludable, podent alhora prendre partit i decidir quins ingredients formen part de la seva amanida, mentre potenciem les seves destresses manipulatives i les seves habilitats d’autonomia.

MIRA QUÈ SÉ FER

Amb aquest projecte volem fomentar l’autonomia i la independència dels nostres alumnes, dotant-los d’habilitats i estratègies manipulatives per dur a terme diferents tasques de la vida domèstica del dia a dia.

CAFÉ O TÉ?

El nostre Projecte Educatiu incorpora el disseny d’activitats dirigides a aconseguir aprenentatges funcionals. Cerquem desenvolupar l’autonomia dels nostres alumnes en l’àmbit no només escolar sinó familiar, social i laboral, i generalitzar aquests aprenentatges per a resoldre situacions de la vida quotidiana mitjançant processos d’identificació, planificació, verificació i realització de tasques al seu abast. Entenem l’autonomia com un conjunt de capacitats o habilitats que prepara a l’alumne per a la vida adulta.

Els alumnes tindran assignades tasques que hauran de realitzar de forma autònoma i/o amb diferents tipus d’ajuda. El nostre objectiu primordial és augmentar les seves habilitats de comunicació i d’interacció per aconseguir la informació necessària a l’hora d’atendre peticions verbals d’altres.

L’observació sistemàtica permetrà detectar dificultats d’aprenentatge i posar en marxa estratègies que permetin avançar en l’assoliment de la tasca.

 

TALLER ADMINISTRATIU

A partir del projecte d’administració es pretén treballar aspectes d’habilitats motriuS relacionats amb l’ús i accions pròpies d’un despatx com posar clips, situar-se en un calendari, emprar eines com l’Skype, donar encàrrecs de manera adient seguint unes normes socials de relació, fer forats en els fulls, doblar-los, posar fulls en fundes de plastificar, grapar, repassar les dades personals, retallar, etc.

OBJECTIUS

 • Repassar i memoritzar les dades personals
 • Omplir una instància amb les seves dades
 • Omplir un qüestionari de Internet amb les dades facilitades
 • Retallar seguint una línia
 • Plastificar els carnets docents dels mestres, fotos i cartells hort
 • Aprendre a doblar un full per la meitat
 • Col·locar un clip al lloc adient
 • Reconèixer el dret i el revés d’un full escrit
 • Foradar emprant la màquina de fer forats
 • Unir fulls de manera adient per grapar-los
 • Realitzar prou força per a grapar
 • Mantenir les consignes de seguretat per a emprar la guillotina
 • Identificar el nom a les nòmines
 • Repartir i realitzar encàrrecs seguint les consignes
 • Respectar les normes socials a l’hora de fer un encàrrec
 • Demanar ajut quan no entén el que se li demana

MARQUETERIA

El taller de marqueteria és un dels tallers que es duen a terme a l’àrea de tecnologia, on es treballen competències relacionades amb altres àmbits a part del tecnològic.

Aquest projecte es divideix en dos blocs, un teòric i un pràctic. En la part teòrica explicarem el funcionament i la utilitat de les eines bàsiques amb les que treballarem i els diferents tipus de materials que utilitzarem i les seves propietats. També analitzarem les mesures de seguretat adients amb  la utilització de cadascuna d’aquestes eines i materials i quins processos de reciclatge o eliminació de residus s’ha de seguir per reduir els efectes sobre el medi ambient.

La part pràctica anirà encaminada a avaluar els coneixements adquirits a la part teòrica i aniran dirigits a la creació i planificació d’un projecte, on els alumnes tindran l’oportunitat de posar en pràctica els coneixements adquirits i les habilitats psicomotrius adequades a l’hora d’elaborar el seu projecte.

OBJECTIUS

 • Dissenyar i planificar els passos previs abans de l’execució de les activitats plantejades, preparant el material necessari.
 • Potenciar la capacitat de desenvolupar estratègies en la resolució de conflictes.
 • Fomentar la capacitat d’observació i anàlisi de les activitats plantejades per entendre el seu funcionament.
 • Conèixer els diferents mètodes de treball amb la fusta i com utilitzar les diferents eines per manipular-la.
 • Millorar les habilitats psicomotrius que permetin el bon ús de les eines emprades.
 • Estimular capacitats cognitives com la planificació, l’anticipació i la creativitat.
 • Valorar la importància de cada actuació en una determinada tasca i demanar ajuda quan es requereix, evitant conductes impulsives que posin en perill la integritat física o material.
 • Reconèixer els tipus i la funció de les eines i materials amb els que treballem a l’aula, i utilitzar-les de forma adequada, tenint en compte les mesures de seguretat bàsiques.
 • Conèixer i respectar les diferents mesures de seguretat i higiene, apropiades en cada activitat.
 • Utilitzar correctament les unitats de mesura utilitzades durant les sessions, especialment de longitud i de pes.
 • Interpretar textos instructius a través de llibres i manuals d’instruccions.
 • Comprendre i realitzar les tasques desenvolupades que s’expliquen a nivell oral i transmetre els processos que s’han de seguir verbalment.
 • Analitzar i interpretar llenguatge icònic i gràfic.
 • Adquirir el vocabulari apropiat per augmentar la precisió lèxica.