Loading...
Inici2019-03-26T10:23:41+01:00

LA NOSTRA HISTÒRIA

L’Escola Fàsia va ser fundada per Montserrat Gabarró i Font l’any 1974 com a resposta a les necessitats educatives que llavors presentaven nens amb trastorns de llenguatge, és per aquesta raó que es diu Fàsia (parla). Actualment és una institució que consta de dues escoles concertades a Barcelona, Eixample i Sarrià. En aquests moments acollim uns 140 alumnes entre ambdós centres.

La població de nens i nenes és de 5 a 18/19 anys, amb discapacitat psíquica i/o trastorns de caràcter i de la personalitat, els quals estan distribuïts en diferents aules de ratio reduïda, fet que afavoreix una educació personalitzada i un ritme de treball adequat a les possibilitats de cada alumne. Els criteris d’agrupament són: l’edat cronològica, la capacitat intel.lectual i el nivell psicopedagògic desenvolupat.

ELS NOSTRES VALORS
Les Escoles Fàsia som dos centres d’EE privats i concertats pel Departament d’Ensenyament que tenen per objectiu formar infants i joves per a què puguin desenvolupar-se amb competència i autonomía en una societat canviant però amb uns valors universals reconeguts per tothom.
Som una entitat sense ànim de lucre, laica i amb més de 40 anys d’història.
Oferim una educació integral que permet a l’alumne/a el desenvolupament de totes les seves àrees millor conservades.
Una comunitat educativa que estableix un diàleg amb les famílies per millorar la formació integral dels alumnes.
Una escola inserida en la realitat social, cultural i esportiva, respectant les costums i tradicions.

Les Escoles Fasia som dos centres que impartim Educació Primària i Secundària Obligatòria, que pretenem arribar a:

Estar organitzats de manera que tots els processos que es duen a terme estiguin consensuats i clarificats a través dels diferents documents de funcionament com ara el Projecte Educatiu de Centre, les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, el Projecte Curricular, el Manual de les Bones Pràctiques, Projecte de convivència i el Protocol de la Franja de Migdia.

Disposar de les eines de gestió que siguin segures i eficients.

Atendre la diversitat de l’alumnat, tenint en compte la seva edat cronològica, mental i vivencial.

Tenir un bon ambient de treball i cooperació entre tots els membres de la comunitat educativa.

Disposar d’un sistema de millora continuada en els models d’ensenyament-aprenentatge i de gestió a partir d’indicadors de rendiment i la reflexió.

Tenir uns valors compartits per tothom que guien l’acció educativa de manera transversal.

Ser una escola on l’alumne és el protagonista de l’acció educativa, on donem molta importància a l’aprenentatge de les llengües, als sistemes alternatius i augmentatius de la comunicació,  a l’aprenentatge cooperatiu, a l’ús interdisciplinar de les TIC i als aprenentatges de caire vivencial i significatius.

Ser una escola on les famílies comparteixen amb el centre el repte que suposa l’educació dels seus fills. Així entre la família i l’escola s’estableix la comunicació, la participació, la cooperació i la interrelació.

Ser una escola respectuosa amb l’entorn i col.laboradora en la conservació del medi ambient.

Ser un recurs dins la xarxa educativa per tot l’alumnat amb diversitat funcional.

Tenir un equip humà implicat (professors, educadors, logopedes, personal d’administració i serveis, i alumnes de pràctiques) en la missió, els valors i el caràcter propi del centre, que treballa en equip, amb un tarannà creatiu i innovador i en formació permanent.

Cal destacar la nostra preocupació i esforç en aconseguir en els nostres alumnes el respecte pels altres i per les seves diferències (físiques, aptitudinals, socioculturals…).

Globalment, l’Escola pretén estimular en l’alumne, mitjançant les xerrades de grup, l’exemple dels educadors i la línia pedagògica exposada, els valors d’una societat democràtica com són: solidaritat, actitud de diàleg, esperit crític i responsabilitat.

També volem educar individus que, malgrat les seves diferències es facin respectar i tinguin criteri d’elecció. En definitiva volem preparar-los per ser membres actius en la societat. Pel que fa a la seva identitat, la nostra Escola s’adhereix amb:

El respecte al pluralisme.
Compromís en el conjunt de valors democràtics.
El respecte als drets humans.
El rebuig a qualsevol tipus de dogmatisme.
La defensa de la llibertat dels membres de la comunitat escolar per manifestar lliurement llurs opinions.
La voluntat de no adoctrinament.

PROJECTE EDUCATIU

ESDEVENIMENTS I CALENDARI

NOTÍCIES

NOTÍCIES DESTACADES

Go to Top